19 mei 2015

115e Algemene Vergadering op 24 juni in Lelystad

Het hoofdbestuur van de Marechausseevereniging brengt ter algemene kennis van de leden dat op woensdag 24 juni 2015 aanvang 14.00 uur, de 115e Algemene Vergadering (AV) wordt gehouden in het Aviodrome, Pelikaanweg 50, 8218 PG in Lelystad. De inloop is vanaf 13.30 uur.

In deze AV worden de leden vertegenwoordigd op de wijze als omschreven in artikel 13, lid 3, in relatie tot artikel 20, lid 1 van de statuten van de vereniging. Alleen afgevaardigden hebben stemrecht. Leden kunnen zich aanmelden als afgevaardigde voor deze AV bij de secretaris van de fractie waartoe zij behoren.

De AV is alleen toegankelijk voor leden van de Marechausseevereniging. Andere (bezoekende) leden – niet zijnde afgevaardigden – zijn dus van harte welkom. Zij dienen zich schriftelijk (per e-mail) aan te melden. Hun kosten voor deelname aan de vergadering komen niet voor rekening van de vereniging. Bij de rondvraag heeft ieder lid van de vereniging – met in achtneming van het reglement van orde – het recht het woord te voeren.

Het vergaderschema vindt u ook in dit verenigingsblad.

De betreffende vergaderstukken zijn vanaf 1 juni 2015 beschikbaar voor de fracties en kunnen vanaf deze datum door de overige leden worden opgevraagd bij het secretariaat van de vereniging.

Voorstellen voor de agenda van deze Algemene Vergadering dienen voor 14 juni 2015 te worden ingediend bij het hoofdbestuur. Vragen met betrekking tot ‘het beleid hoofdbestuur’ dienen – bij voorkeur – voor 14 juni 2015 schriftelijk te worden gesteld aan het hoofdbestuur om zo een zorgvuldige beantwoording mogelijk te maken.

Het is het nadrukkelijk voornemen om de AV strikt te beperken tot de statutair verplichte onderwerpen. Dit betekent dat de voorbereiding intensief en grotendeels digitaal zal plaatsvinden.

Woerden, 1 mei 2015

Namens het hoofdbestuur,

T.A. de Zeeuw, R.W. Schilperoort,
voorzitter en algemeen secretaris

Meer over:
Vereniging