17 april 2017

117e AV MARVER donderdag 18 mei 2017

Het hoofdbestuur van de Marechausseevereniging brengt ter algemene kennis van de leden dat op donderdag 18 mei 2017 aanvang 10.00 uur, de 117e Algemene Vergadering (AV) van de vereniging wordt gehouden.

De AV zal plaatsvinden in Boetiek Hotel BonAparte, (Lochemseweg 37, 7244 RR Barchem, telefoon 0573 298 900). De inloop is vanaf 09.30 uur.

In deze AV worden de leden vertegenwoordigd op de wijze als omschreven in artikel 13, lid 3, in relatie tot artikel 20, lid 1 van de statuten van de vereniging. Alleen afgevaardigden hebben stemrecht. Leden kunnen zich aanmelden als afgevaardigde voor deze AV bij de secretaris van de fractie waartoe zij behoren.

De AV is alleen toegankelijk voor leden van de Marechausseevereniging. Bezoekende leden – niet zijnde afgevaardigden – zijn van harte welkom. Zij dienen zich schriftelijk aan te melden per e-mail: 2esecr@marechausseevereniging.nl . Hun kosten voor de reis komen niet voor rekening van de vereniging. Bij de rondvraag heeft ieder lid van de vereniging – met in achtneming van het reglement van orde – het recht het woord te voeren.

De vergaderstukken zijn omstreeks 1 mei 2017 beschikbaar voor de fracties en kunnen vanaf deze datum door de overige leden worden opgevraagd bij het secretariaat van de vereniging.

Voorstellen voor de definitieve agenda van deze Algemene Vergadering dienen voor 6 mei 2017 te worden ingediend bij het hoofdbestuur.

Vragen met betrekking tot ‘het beleid hoofdbestuur’ dienen – bij voorkeur – ook voor die datum schriftelijk te worden gesteld aan het hoofdbestuur om zo een zorgvuldige beantwoording mogelijk te maken.

Het is het nadrukkelijk voornemen om de AV strikt te beperken tot de statutair verplichte onderwerpen. Dit betekent dat de voorbereiding intensief en merendeels digitaal zal plaatsvinden.

De AV en aansluitende lunch voor alle deelnemers, zal naar verwachting worden afgesloten om 13.30 uur. Wanneer de agenda van de AV niet kan worden afgerond in die beschikbare tijd, zal die worden voortgezet na de lunch.

Namens het hoofdbestuur,

T.A. de Zeeuw,
voorzitter

R.W. Schilperoort,
algemeen secretaris

Meer over:
Vereniging