14 april 2021

Aankondiging 121e Algemene Vergadering MARVER

Het hoofdbestuur van de Marechausseevereniging brengt ter algemene kennis van de leden dat op vrijdag 11 juni 2021 om 14.00 uur de 121e Algemene Vergadering (AV) wordt gehouden. Vanwege het coronavirus vindt deze AV in beperkte vorm digitaal plaats via MS Teams.

In deze AV worden de leden vertegenwoordigd op de wijze als omschreven in artikel 13, lid 3, in relatie tot artikel 20, lid 1 van de statuten van de vereniging. Alleen afgevaardigden hebben stemrecht. Leden kunnen zich aanmelden als afgevaardigde voor deze AV bij de secretaris van de fractie waartoe zij behoren. De AV is alleen toegankelijk voor leden van de Marechausseevereniging. Bezoekende leden – niet zijnde afgevaardigden – zijn van harte welkom. Zij dienen zich schriftelijk aan te melden per e-mail: lblancydavidson@fnvveiligheid.nl. Bij de rondvraag heeft ieder lid van de vereniging – met in achtneming van het reglement van orde – het recht het woord te voeren.

Vergaderstukken
De vergaderstukken zijn per 14 mei 2021 beschikbaar voor de fracties. Vanaf deze datum kunnen de overige leden deze opvragen bij het secretariaat van de vereniging. Voorstellen voor de agenda van deze Algemene Vergadering moeten vóór 14 mei 2021 worden ingediend bij het hoofdbestuur. Vragen met betrekking tot ‘het beleid hoofdbestuur’ dienen – bij voorkeur – ook vóór die datum schriftelijk te worden gesteld aan het hoofdbestuur om zo een zorgvuldige beantwoording mogelijk te maken.

Meer over:
Vereniging