14 juni 2016

MARVER bepaalt koers voor 2016/2017

De Marechausseevereniging wil voor 1 januari 2017 een gedegen en vooral eerlijk arbeidsvoorwaardenresultaat voor het Defensiepersoneel. Tegen nieuwe vertragingstactieken van de werkgever zal de MARVER in verzet komen. Daarover liet voorzitter Ton de Zeeuw tijdens de 116e Algemene Vergadering op 25 mei geen misverstand bestaan. Ook op andere gebieden werd duidelijk de toon gezet voor het MARVER-beleid in het komende jaar.

Sinds 4 november 2014 onderhandelen werkgever Defensie en de centrales van overheidspersoneel al over een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket voor het Defensiepersoneel. Er is daarbij veel gepasseerd dat niet door de beugel kan. Defensie heeft zich als werkgever een trouw volger van het kabinetsbeleid getoond door waar mogelijk te vertragen en een verdeel en heers-tactiek te hanteren. Dat heeft onder meer geleid tot een in de ogen van de MARVER dubieuze opstelling bij en na het sluiten van het ‘eerste deelakkoord’ arbeidsvoorwaarden in het voorjaar van 2015. In zijn rol als voorzitter van het overleg had de werkgever het open en reële karakter van de onderhandelingen moeten bewaken. In plaats daarvan maakte hij zich tot partij. Dat heeft wat de MARVER betreft het bereiken van een goed arbeidsvoorwaardenresultaat in de weg gestaan.

Geschokt
Zoals bekend zijn wij niet meegegaan in het ondertekenen van dat ‘eerste deelakkoord’. Wij vinden namelijk dat deze aanpak een goede afweging van de plus- en minpunten van het uiteindelijke totale afsprakenpakket voor ons onmogelijk maakt. Daardoor is het een werkwijze die vooral voordeel oplevert voor de werkgever en niet voor onze leden. Deze stellingname schokte de andere deelnemers aan het overleg, ja ook de werkgever. Er vielen woorden als ‘gebrek aan vertrouwen’ en ‘twijfelen aan elkaars goede bedoelingen’. De conclusie was dat gezamenlijk moest worden nagedacht over manieren om de verhoudingen te herstellen. De MARVER zet daarbij in op modernisering en meer transparantie van het georganiseerd arbeidsvoorwaardenoverleg.

Driejarig akkoord
Na het afsluiten van het eerste deelakkoord is het arbeidsvoorwaardenoverleg voortgezet. Dit zal moeten leiden tot een volledig akkoord. Wat de MARVER betreft moet dat akkoord een looptijd van drie jaar krijgen en dus ook gelden voor 2017. Zo niet, dan kun je na het afsluiten van het ene akkoord meteen aan de overlegtafel blijven zitten voor het volgende akkoord. Dat overleg vindt ook nu weer onder volstrekte vertrouwelijkheid plaats. Blijkbaar is het bereiken van een goed akkoord daarmee gediend – een gedachte die door de MARVER overigens slechts ten dele wordt onderschreven. Maar goed: hoe veelbelovend het overleg is, kunnen we dus helaas nog niet melden.

Geen vertraging meer!
Tijdens de 116e Algemene Vergadering (AV) waarschuwde voorzitter Ton de Zeeuw dat het geduld van de MARVER-leden niet oneindig is. Voor 1 januari 2017 MOET er een akkoord zijn: ‘Werkgever, zoek niet opnieuw de vertraging!’ In het recente verleden heeft Defensie gebroken met de mogelijkheid om afspraken over arbeidsvoorwaarden met terugwerkende kracht te laten ingaan. Het zit er niet in dat de werkgever deze optie weer zal invoeren. Een reden te meer, aldus De Zeeuw, om als MARVER op tijd aan de bel te trekken en te melden: geen uitstel meer. Hij kondigde dan ook aan zijn leden te zullen oproepen in oktober zichtbaar en hoorbaar stelling te nemen tegen het uitblijven van een akkoord, mochten vertrouwenwekkende ontwikkelingen in het overleg de komende maanden uitblijven.

Statutaire zaken
Vorig jaar heeft de MARVER een stap gezet in het sterk beperken van de tijdsduur van de Algemene Vergadering (AV). Door alleen de statutair vereiste zaken te behandelen kon veel tijd gewonnen worden. Een steekhoudend argument voor deze keuze is dat het hoofdbestuur en de vertegenwoordigers van de leden in de fracties elkaar de rest van het jaar regelmatig ontmoeten in een Kaderberaad. Dit jaar zijn we verder gegaan, met de ervaring dat de AV vorig jaar in twee uur tijd werd gehouden. Nu hebben we de AV en de jaarlijkse tweedaagse van het Kaderberaad gecombineerd. Dat gebeurde op 25 en 26 mei in hotel Struin in de duinen bij Schoorl. De reacties waren positief. Later zal worden besproken of deze aanpak voor herhaling vatbaar is. Dit jaar werd de gehele AV-agenda in anderhalf uur afgehandeld.

Het formele belang van de Algemene Vergadering lijkt weleens te worden onderschat. Belangrijke onderdelen zijn het goedkeuren van het algemene beleid (jaarverslag) en het financiële beleid (rekening en verantwoording financiële positie) van het hoofdbestuur in het voorafgaande verenigingsjaar. Dat moet volgens het verenigingsrecht jaarlijks gebeuren. Maar ook wordt gekeken naar de uitgangspunten voor het toekomstig beleid. Het beleidsstuk ‘Positie en Beleid MARVER 2016 – 2017’ werd met een aantal aanpassingen vastgesteld. De samenstelling van het hoofdbestuur – voltallig aanwezig in deze AV – werd niet gewijzigd. Lex Brouwer en Roel Ridders hadden zich vanwege het verstrijken van hun bestuurstermijn (vijf jaar) herverkiesbaar gesteld. Aangezien zich geen andere leden kandidaat hadden gesteld, werden zij met algemene instemming opnieuw als HB-leden benoemd.

Nieuw MARVER-logo
Het leek niet op te houden! Tegen het einde van zijn toespraak presenteerde Ton de Zeeuw het nieuwe logo voor alle uitingen van de Marechausseevereniging. Ontwikkeld door grafisch ontwerper Margo Witte en het dagelijks bestuur; vastgesteld door het hoofdbestuur. Er was voor gekozen de ontwikkeling in klein verband te verwezenlijken en dat te doen in relatie tot het vernieuwde logo van FNV Veiligheid, het samenwerkingsverband van de MARVER, de AFMP en de Nederlandse Politiebond. De Algemene Vergadering toonde instemming met de frisse en moderne vormgeving; een enkele opmerking daargelaten over het voorbijgaan aan inspraak in grotere kring. Om het nieuwe logo uit te dragen kreeg iedereen een Dopper drinkfles uitgereikt met de logo’s van de MARVER en FNV Veiligheid erop.

Niet meer in de Algemene Vergadering maar in het Kaderberaad werd de ontmoeting voortgezet. Dat ging in een mengvorm van met elkaar in gesprek zijn in een meer ongedwongen sfeer en omgeving, maar ook vanuit de waardering voor de actieve en vrijwillige leden van de vereniging. Activiteiten in de buitenlucht wisselden diepgaande bespreking af van de werkomstandigheden op Schiphol en de gevolgen daarvan voor de andere delen van de Koninklijke Marechaussee.

Contact met de leden
Op de tweede dag werd de laatste toon gezet. Zes jaar geleden begonnen we in de vereniging aan een verkenning om te bezien of de werkwijze voor een goed en betrouwbaar contact tussen leden en het bestuur nog wel voldeed. De traditionele vorm leek sleets te zijn geworden en kaderleden vonden het soms moeilijk op te treden als vertegenwoordiger van de vakbond. Een moeizame tocht was het. We kwamen erop uit dat modernisering nodig is. Een moderne omgang met de leden is een vereiste om hun wensen en noden te leren kennen en het beleid daarop af te stemmen. In 2015 presenteerde het bestuur tijdens de tweedaagse van het Kaderberaad een vooruitstrevend voorstel voor een geheel nieuwe werkwijze en het loslaten van de traditionele structuur. Dat bracht een schokeffect teweeg. Het voorstel werd niet afgewezen maar evenmin omarmd. Het helemaal verdwijnen van het oude en vertrouwde was mogelijk te veel.

Verdere studie volgde en dit jaar lag in de tweedaagse een mengvorm van het oude en het nieuwe denken voor. Een voorstel dat volgens het hoofdbestuur de ondergrens was voor een modernisering van de vereniging. Het werd beoordeeld op positieve elementen en op elementen die werden gezien als een bedreiging. De toon lijkt te zijn gezet om het contact met de leden te gaan moderniseren langs de lijnen van de gepresenteerde ‘Werkwijze 2016’. De ‘Groep Nieuw Verenigen’ gaat met de uitkomsten aan de slag.

Moderne communicatie
Afgesproken werd dat de MARVER actief deelneemt in een brede beschouwing van alle vormen van communicatie die een moderne vereniging nodig heeft. Daar wordt na de zomer mee gestart, maar nu al zijn fracties gevraagd mee te doen en mee te denken en geïnteresseerde kaderleden zich te laten aanmelden voor deze brede beschouwing. Digitale communicatie met de leden vloeit als vanzelf voort uit het voornemen te moderniseren.

De laatste vier bijeenkomsten van het Kaderberaad, dit najaar, worden anders ingericht. Het doel is de kaderleden in vier modules scholing aan te bieden. Ook dit onderwerp heeft een directe relatie met de modernisering van de Marechausseevereniging.

Het ‘Bespreekstuk’ werd vrijwel helemaal behandeld. Met verwijzing naar de aanhef ervan: ‘Dit stuk bevat ogenschijnlijk vijf op zichzelf staande onderwerpen. Als je beter kijkt bestaat er meer samenhang dan je zou denken. Ze hebben allemaal te maken met het restaureren van de Marechausseevereniging op weg naar 110 jaar MARVER (2017)’.

Er is nog veel te doen!

Meer over:
Vereniging