13 juli 2015

Verslag van de 115e AV van de MARVER

Op 24 juni 2015 hield de Marechausseevereniging haar 115e Algemene Vergadering, deze keer in het Aviodrome in Lelystad. Deels museum en deels vergadercentrum maakte deze locatie de moeite waard. De burgerluchtvaart en de Koninklijke Marechaussee hebben al lang iets met elkaar. In het Aviodrome staat een kopie van het gebouw dat lange tijd het ‘Stationsgebouw’ van Schiphol is geweest, waarbij het jaartal 1926 wordt genoemd. In en om dat heel oude Schiphol heeft menigeen bij de Marechaussee van wat oudere leeftijd zijn sporen verdiend.

Tijdens de vergadering werden beelden getoond van allerlei, vaak oudere, elementen van de grensbewaking of andere taken van de Koninklijke Marechaussee. Die werden samengesteld door Harry de Jong, van de fractieraad NAD. Een gewaardeerde bijdrage.

Het museum van Aviodrome zou kunnen worden bezocht wanneer de duur van de Algemene Vergadering (AV) daarvoor voldoende overliet. Het streven van het hoofdbestuur is op de dag van de AV het nuttige met het aangename te kunnen verenigen. Het comprimeren van de vergadertijd schept meer ruimte zijn voor de ontmoeting onderling. Was het in het verleden zo dat geprobeerd werd de vergadering drie uur te laten duren, dit jaar lukte het de Algemene Vergadering in ruim anderhalf uur af te werken. Wel een verschil met de tijd waarin een Algemene Vergadering over twee volle dagen was verdeeld.

Drie elementen
Een AV heeft drie belangrijke elementen. Het verleden met het algemeen jaarverslag en een overzicht van de financiële toestand van de vereniging met de beoordeling van het door het hoofdbestuur gevoerde beleid. Het nu: waarbij de toespraak voorzitter, de samenstelling van het hoofdbestuur en de deelname in de organen van de vereniging aan de orde komen.
De toekomst: vaststelling van het beleid dat de vereniging zich voorstelt uit te voeren.

In de 115e AV waren alle fracties vertegenwoordigd. Alles bijeen waren er ruim veertig leden aanwezig, waarbij vijf ereleden en binnen het HB de vertegenwoordigers van het Fonds Sociale Zorg van de Marechausseevereniging. Daarnaast waren twee Leden van Verdienste aanwezig .

Vrijwel stipt op tijd werd begonnen; om te kunnen comprimeren moet je op tijd beginnen. Anders dan vorige jaren was het aantal behandelaars van het draaiboek nu beperkt tot drie: voorzitter Ton de Zeeuw, tweede secretaris Wim van Broeckhuijsen en de algemeen penningmeester Roel Ridders.

Voorzitter
In zijn toespraak tot de Algemene Vergadering legde voorzitter Ton de Zeeuw de nadruk op de gedwongen afwezigheid van het lid hoofdbestuur David Goudzwaard door de missie waaraan hij deelneemt. Overigens was het hoofdbestuur compleet aanwezig. Hij meende dat het dit jaar opnieuw was gelukt, mede door een suggestie van een van de hoofdbestuursleden, een goede locatie te vinden. De romantiek van het ‘Stationsgebouw uit 1926’ zette hij even tegenover de koele zakelijkheid van de, na jaren van gesteggel, betrokken Koningin Maximá Kazerne. De Koninklijke Marechaussee en de Grensbewaking op Schiphol bestaat al meer dan zeventig jaar Hij accentueerde dat met een citaat van de toenmalige Hoofd Grensbewaking majoor Rops (hoofd over 31 marechaussees!) die in 1946 rapporteerde: “Het zal wellicht duidelijk zijn dat de passencontrole op een vliegveld niet is te vergelijken met een doorlaatpost aan de grens. Op een vliegveld komen steeds een groot aantal passagiers, meestal buitenlanders, tegelijk aan. Ze hebben allen haast, spreken alle mogelijke talen, het is een gekrioel dooreen, kortom er heerscht een nerveuze sfeer”. Het lijkt nu, met uitzondering van de aantallen, niet veel anders te zijn. Het voornemen om Lelystad in te richten als grote luchthaven betekent werkgelegenheid voor collega’s uit noord en oost Nederland.

2014
In een terugkijk op het verenigingsjaar 2014 noemde Ton de Zeeuw onze inzet op het onderwerp pensioen en de samenhang met de AOW-uitkering. De oude formule was niet meer toekomstbestendig. Aanpassingen hierop doen voor de een pijn, terwijl het voor de jongere generaties vaak een ‘ver van het bed’ onderwerp is. Uitdagend is het om met alle generaties solidaire en duurzame aanpassingen te vinden.

Ook andere sociale concepten in ons land veranderen. In het verleden was geaccepteerd dat gehuwde marechaussees vaker dan ongehuwde marechaussees zouden reizen tussen het werk en de privé woonomgeving. Over een meer hedendaagse opvatting daarover wilde de werkgever niet horen. Via de juridische weg hebben we Defensie in 2014 gedwongen de verboden ongelijke behandeling te stoppen en medewerkers met – en zonder een eigen huishouding – op gelijke wijze te behandelen.
Door de werkgever worden om begrijpelijke redenen vereisten gesteld aan de representativiteit van de burgerkleding van collega’s die te maken hebben met het begeleid uitzetten van vreemdelingen. Deze kleding komt echter normaal niet vaak voor in de garderobe van veel jonge collega’s. Na jaren van discussie hierover is recent een regeling overeen gekomen waarbij de werkgever een deel van de kledingkosten op zich neemt.

Arbeidsvoorwaarden
Anders gaat het met de arbeidsvoorwaarden onderhandelingen. “Het was het eerste stapje op weg naar een allesomvattend akkoord. We zouden hierna gaan praten over verdere loonontwikkeling. Dus eerlijk gezegd begrijp ik de reactie niet helemaal.” Zo reageerde minister Hennis-Plasschaert op het bericht dat het overgrote deel van de leden van de Marechausseevereniging en de AFMP het deelresultaat arbeidsvoorwaarden Defensie niet wilden ondertekenen. Zelf begreep ik die afwijzing wel: waarom nu tekenen voor een deel van een nog onbekend totaal resultaat, waar nog geen enkele loonsverhoging in zit? Ons vertrouwen in deze werkgever is van dien aard dat wij eerst het totaal resultaat willen zien.

De overige militaire vakbonden hebben wel ingestemd met dit deelakkoord. Ik respecteer deze uitkomst. Het Kabinet blijft steeds opnieuw uitspreken hoe belangrijk uw inzet en offers zijn voor de vrijheid en democratie. Woorden die tijdens de komende Veteranendag naar verwachting weer herhaald worden. Maar met die vorm van waardering kan niemand zijn rekeningen betalen.

Politie en Rijk
De collega bonden binnen de sectoren Politie en Rijk hebben elkaar wel gevonden. Gezamenlijk voeren zij de druk op bij het kabinet voor extra geld. Ik had hier graag met alle bonden binnen de sector Defensie bij aangesloten om samen uw stem nog krachtiger te laten klinken. Het Kabinet creëert zelf de kans voor de bonden, door de halsstarrige houding om geen arbeidsvoorwaarden te regelen, om in gezamenlijkheid het kabinet te bewegen extra geld ter beschikking te stellen. Maar dan moeten we die kans wel benutten. Helaas is dit nu niet het geval maar ik laat de hoop nog niet varen.

Empty Pockets
Ton wees op een pas gestarte campagne, een soort ‘selfservice campagne’, waarin onze leden door een zelf te maken beeld (foto), duidelijk maken wat hun arbeidsvoorwaardelijke behoefte zijn. De broekzakken zijn leeg en met waarderende woorden, hoe mooi ook gekozen, kunt u geen rekeningen betalen. Ook deze campagne zal in wel gekozen vorm bij de komende Veteranendag worden gebruikt: Empty Pockets!

Joop Geels
De voorzitter stond in zijn toespraak ook uitgebreid stil bij het recente overlijden van het erelid van de Marechausseevereniging, Joop Geels. Bij de persoon en ook bij de collegiale, goedlachse bestuurder, die ondanks dat hij het leven fysiek niet cadeau heeft gekregen, vasthoudend was en handelde in het belang van de leden. Met zijn vriendelijke optreden heeft Joop Geels menige oplossing dichterbij gebracht.

‘Geachte Algemene Vergadering, ik kom aan mijn afronding. Maar niet eerder dan dat ik mijn dank aan u heb uitgesproken. Onze vereniging is beperkt in omvang maar heeft mede door uw inzet als kaderleden, raadsmannen, commissieleden, bestuurders en vrijwilligers FSZ en collega’s in het hoofdbestuur, het verschil voor velen kunnen maken. Het verschil door het met elkaar bieden van collectieve en individuele belangenbehartiging en het met elkaar bieden van sociale zorg: Daar mag u trots op zijn. Ik zeg u als de actieve leden, namens alle overige leden, hiervoor hartelijk dank !’

Jaarverslag 2014
De inhoud van het jaarverslag van de Marechausseevereniging over 2014 leverde geen aanmerkingen of vragen op. Het vormt een belangrijk document voor de geschiedschrijving van de vereniging. 2014 was een in meerdere opzichten bijzonder jaar waarin de Nucleair Security Summit in Den Haag werd gehouden maar ook het tweehonderdjarig bestaan van de organisatie Koninklijke Marechaussee (KMar) werd herdacht. Dat laatste werd overschaduwd door de vliegramp met de MH17. De inzet van veel KMar collega’s, direct en later, hebben bij de samenleving en bij het gezag veel waardering geoogst.

In het formele overleg bij Defensie worden de collectieve belangen van onze leden behartigd. Zorg bestaat er omdat door kabinetsbesluiten en nationale wetswijzigingen er een grote invloed ontstaat op de arbeidsvoorwaarden voor het Defensiepersoneel. Daardoor gaat de wetgever steeds vaker op de stoel van de werkgever Defensie zitten. Reparatie van de negatieve gevolgen blijft uit door het uitgangspunt van de overheid: er is geen (extra) geld. Het gevolg is dat de arbeidsvoorwaarden en het salaris versoberen zonder dat dit het resultaat is van overleg. Het zijn dictaten.

Dossiers
Bij de KMar wordt gewerkt aan het LTC (Landelijk Tactisch Commando) waardoor de operationele teams niet langer gebied gebonden worden ingezet. Dat heeft een sterke invloed op de toepassing van de rechtspositie. Er bestaat goed overleg tussen de organisatie en de vereniging. In 2017 moet het project worden afgerond.

Het ARBO en Veiligheidsbeleid is mede door de verschillende bezuinigingsrondes bij Defensie sterk op de achtergrond geraakt. Ondanks beperkte verbeteringen is de achterstand nog lang niet ingelopen.

De medezeggenschap bij de KMar heeft door de aanpassing in 2008 een verbetering ondergaan maar er zal in een door ons afgedwongen brede evaluatie van het Besluit Medezeggenschap Defensie ongetwijfeld worden aangetoond dat het goed functioneren van medezeggenschap veel energie blijft eisen.

Het Flexibel Personeelssysteem (FPS) functioneert, al sinds 2013, niet goed. Dat wordt erkent door Defensie en er zijn voorstellen aangeboden dit te verbeteren.

Op het gebied van de Verklaring Geen Bezwaar(VGB) voor het Defensiepersoneel zijn vreemde praktijken ontwikkeld. Defensie personeel kan daardoor direct worden getroffen in de persoonlijke levenssfeer en de keuze van een partner uit een land dat Defensie rekent tot ‘de geheime landenlijst’. Ontslag van de militair kan het gevolg zijn terwijl betrokkene vooraf geen kans heeft de beslissing te overwegen door het geheime karakter. Defensie kwam ons tegemoet maar e.e.a. moet nog afdoende worden geregeld.

Nullijn
De arbeidsvoorwaardenonderhandelingen (AVW) zitten muurvast. Eind 2014 zitten onze leden nog steeds zonder nieuw akkoord en dat komt vooral door het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren gericht op de zogenoemde ‘nullijn’. Ook een poging om te komen tot een eenvoudig akkoord met een snel financiële inhoud lukte niet. Bij de minister en het kabinet bestaat waardering te over voor het personeel en hun inzet maar het leidt niet tot ‘boter bij de vis.’

De Marechausseevereniging heeft financieel gezien een goed jaar achter de rug. Mede door de gekozen constructie op grond van de samenwerking tussen de AFMP en de Marechausseevereniging en de gezamenlijke verbinding binnen FNV Veiligheid kan worden volstaan met een eenvoudige financiële verantwoording. Algemeen penningmeester Roel Ridders, kreeg instemming van de AV het positieve resultaat, deels toe te voegen aan het vrije verenigingsvermogen en deels aan de bestemmingsreserve voor het Fonds Sociale Zorg .

FSZ
Het Fonds Sociale Zorg geeft al zesenvijftig jaar vorm aan de sociale zorg voor de leden van de Marechausseevereniging. Met de elementen als de verjaardagsactie, de verkoop van artikelen in de (web)winkel, de Sinterklaas en kerstactie maar ook door de bezoeken aan leden die langdurend ziek zijn of hoogbejaard en bij de uitvaart van leden en niet in de laatste plaats door de bijstand en financiële ondersteuning aan leden wordt de doelstelling ingevuld. Bestuur en medewerkers doen dat als vrijwilliger. Het deels vernieuwde bestuur werkt vanuit die samenstelling aan grotere bekendheid onder voornamelijk de jongere leden van de vereniging.

Beleid hoofdbestuur is agendapunt waarbij de fracties zich kunnen uitspreken. Per traditie is dat al vele jaren het domein van de voorzitter van de fractie NAD. Ab Colenbrander stelde de vergadering, in het kader van het comprimeren, gerust; hij zou maar zes minuten nodig hebben . Gelet op de stand van zaken met betrekking tot belangrijke onderwerpen voor de leden van de NAD is er zo weinig veranderd dat hij bij wijze van spreken evengoed zijn toespraak van vorig jaar had kunnen pakken. De onwrikbare houding van de overheid die wel narigheid veroorzaakt maar ‘niet thuis geeft’ om de negatieve gevolgen ervan te repareren is even duidelijk als onverteerbaar. In die zin toonde de NAD waardering voor de onderhandelaar, vicevoorzitter René Schilperoort. Langzaamaan ontstaat de praktijk dat zaken door de rechter worden beslist dan dat er door goed overleg tot overeenstemming wordt gekomen. Zo gezien hebben we misschien eerder een jurist nodig dan een onderhandelaar, aldus Colenbrander. Er zijn veel vragen onder de NAD-leden; over het AOW gat bij dienstverlating of over de pensioenen (een goed pensioen is een geïndexeerd pensioen) en volgend jaar vraagt de evaluatie van de WUL weer de aandacht. Hij dankte het hoofdbestuur voor haar inspanningen. Na een kort beraad reageerde het HB bij monde van de voorzitter. Zowel voor het algemeen beleid als het financieel beleid werd het HB decharge verleend.

Benoemingen
De samenstelling van het hoofdbestuur bleef ongewijzigd. Volgens het rooster van aftreden waren Ton de Zeeuw en Wim van Broeckhuijsen dit jaar aftredend. Beide heren waren voor herbenoeming beschikbaar. Een oproep aan de leden heeft geen kandidaten opgeleverd. Beide heren werden door het hoofdbestuur bindend voorgedragen voor herbenoeming. Ten aanzien van Ton de Zeeuw maakte de NAD een opmerkelijk voorbehoud om een signaal af te geven. De fractie onthield zich van instemming. Dat had te maken met een aantal zaken dat niet tot tevredenheid van de NAD was opgepakt of afgewerkt. Dat onthield de andere deelnemers aan de AV niet om benoeming van beide heren met applaus te bekrachtigen.

Bij de benoeming van enkele commissies was opmerkelijk dat voor de Commissie van Beroep zich, als aanvulling, ter beschikking hebben gesteld de heer W. van den Burg, Lid van Verdienste van de vereniging, voormalig voorzitter van de AFMP en de heer R. Oostindien als plaatsvervangend lid.

Beleid
Het Beleidsstuk Positie en Beleid Marechausseevereniging werd na het aanvaarden door de AV van een gewijzigd hoofdstuk: Personeel en Rechtspositie, vastgesteld. Nadere bepalingen over het Reservepersoneel en Veteranen maakten die aanpassing nodig.

Tijdens de rondvraag nam René Schilperoort de vergadering in vogelvlucht mee in de laatste stand van zaken van de Arbeidsvoorwaardenoverleg. Hij benadrukte dat onze positie, door het afwijzen van het eerste deelakkoord, zeer zeker niet is dat we niet meer deelnemen aan het SOD overleg. In het formele overleg doen we gewoon mee maar we worden wel buiten het informele overleg gehouden) zolang als dat duurt.

Waarderingen
In het Stationsgebouw 1926 werd de bijeenkomst voortgezet. Het hoofdbestuur heeft de waarderingspenning toegekend aan mevrouw Alexandra Schaap – Zoet van de fractie Schiphol. Ton las de overwegingen voor en overhandigde haar de penning en de oorkonde. Haar wijze van modern communiceren met leden op Schiphol en de meest gewenste combinatie fractie met de medezeggenschap werden genoemd. Een boeket maakte de waardering compleet.

Math Vos is gestopt, als medewerker van FNV Veiligheid, die de werving van leden voor de MARVER en het behoud daarvan jarenlang in zijn pakket heeft gehad. Hij deed dat al, werkzaam als onderofficier op het toenmalige Opleidingscentrum KMar; later combineerde hij dat als onbezoldigd lid van het hoofdbestuur. Hij heeft in die vele jaren heel veel nieuwe leden geworven waarbij de score van 100 % vaak werd gehaald of dicht werd benaderd.
De waardering van de vereniging in de vorm van waarderingspenning, de oorkonde en het boeket vormden een hartelijk afscheid.

Bloemen waren er verder voor verschillende aanwezigen met een extra woord van dank voor de steun en toeverlaat van het hoofdbestuur, Lineke Blancy Davidson.

De herbenoemde leden van het hoofdbestuur Ton de Zeeuw en Wim van Broeckhuijsen wuifden elkaar de gelukwensen toe. Wim kwam met een meest gewenste berekening van de tropenjaren als voorzitter hoofdbestuur en gekscherend maar met een serieuze ondertoon vroeg hij zich af over die tropenjaren van Ton: ‘waar zouden de MARVER, het FSZ, de AFMP en FNV Veiligheid, maar ook waar zou EUROMIL zijn zonder Ton de Zeeuw?’

Een gezamenlijke Barbecue op het zonnige terras met uitzicht op de vliegtuigen maakte de dag van deze 115e Algemene Vergadering nuttig en aangenaam.

Meer over:
Vereniging