15 november 2017

Aanpassingen eindloonregeling 2018: Vangnet voor ANW-risico

In het arbeidsvoorwaardenresultaat, dat momenteel voorligt bij onze leden, zijn ook afspraken gemaakt om een nieuwe militaire pensioenregeling te gaan inrichten. De invoering van die nieuwe regeling vindt pas plaats vanaf 1 januari 2019. Tot die tijd moet de huidige militaire eindloonregeling wel fiscaal zuiver en uitvoerbaar blijven. Hiervoor waren enkele tijdelijke aanpassingen nodig. Een groot pijnpunt daarbij is de afschaffing voor de ANW-compensatie. De MARVER eiste een vangnet - en met succes.

Nieuwe pensioenregeling
De afgelopen jaren is er al veel over gesproken en geschreven: de eindloonregeling voor militairen staat ernstig onder druk. De regeling moest meermalen worden aangepast aan kabinetsmaatregelen, zoals verhoging van de AOW-leeftijd en beperken van de fiscale mogelijkheden. Hierdoor werd de uitvoering steeds complexer, de premies hoger en het pensioenresultaat slechter. Vele militairen bouwen daardoor over een steeds kleiner deel van hun salaris pensioen op. Om deze neergang te doorbreken is in het arbeidsvoorwaardenresultaat opgenomen dat er per 1 januari 2019 een nieuwe militaire pensioenregeling geïmplementeerd gaat worden (zie ook artikel en Q&A’s over AVW). Zodra onze leden dit AVW-resultaat goedkeuren gaan we de komende maanden onderhandelen over de exacte inhoud van deze regeling. De overgang van de oude naar de nieuwe regeling zal een zeer belangrijk onderdeel van die onderhandelingen vormen. De uitkomst zal uiteraard aan onze achterban worden voorgelegd.

Eindloonregeling 2018
Totdat de nieuwe pensioenregeling is goedgekeurd en ingevoerd blijft de eindloonregeling voor militairen dus in stand, maar wel met enkele wijzigingen. De Nederlandse Bank eist namelijk vereenvoudigingen om de uitvoerbaarheid te garanderen. Daarnaast heeft de Belastingdienst de teugels weer verder aangehaald, waardoor de eindloonregeling vanaf 1 januari 2018 niet langer fiscaal zuiver is. Beide instanties kunnen niet genegeerd worden zonder het risico te lopen dat het ABP (en indirect dus ook werkgever en werknemers) boetes en fiscale heffingen krijgt opgelegd. Na een flinke strijd (zie ons artikel in OpLinie 6, verschijningsdatum donderdag 16 november) bereikten sociale partners dan ook een akkoord over de noodzakelijke aanpassingen.

Backservice
Het grote verschil tussen een middelloonregeling en een eindloonregeling is de zogenoemde backservice. In een middelloonregeling tellen bevorderingen alleen naar de toekomst mee voor de pensioenopbouw. Bij een eindloonregeling moet bij iedere bevordering de pensioenopbouw over voorgaande jaren worden herberekend en verhoogd. Dit wordt backservice genoemd en hiervoor wordt door de werknemers 0,6% extra premie betaald ten opzichte van de middelloonregeling. Mede doordat de eindloonregeling de afgelopen jaren diverse malen is gewijzigd is de herberekening van de backservice over al die verschillende jaren met verschillende regels moeilijk uitvoerbaar geworden. We hebben daarom samen met de minister besloten de backservice over 2018 uit de reguliere pensioenuitvoering te halen en uit te voeren via een koopsomstorting. De backservice en daarmee het karakter en de aanspraken van de eindloonregeling blijven daardoor over 2018 nog in stand.

Rekenleeftijd naar 68 jaar
Naast de backservice moeten er nog diverse andere wijzigingen worden doorgevoerd om de eindloonregeling uitvoerbaar te houden. De complete lijst met wijzigingen is na te lezen in onderstaande bijlage. Deze zijn grotendeels gelijk aan de wijzigingen in de ABP Middelloonregeling. Hierover hebben wij afgelopen zomer uitgebreid bericht op onze website en in ons bondsblad. Om fiscaal zuiver te blijven moet de pensioenrekenleeftijd ook in de eindloonregeling verhoogd worden van 67 naar 68 jaar. Dit betekent niet dat het pensioen pas op 68 in gaat. Tot de invoering van een nieuwe militaire pensioenregeling, blijft de pensioenleeftijd van militairen in ieder geval op 65 jaar staan.

Verbeteringen
Door de verhoging van de rekenleeftijd valt er wel pensioenpremie vrij. Een deel van die vrijval wordt gebruikt om enkele verbeteringen door te voeren. Zo wordt het nabestaandenpensioen vanaf 1 januari 2018 volledig kapitaalgedekt. Dit betekent niet alleen dat je opgebouwde rechten kunt ‘meenemen’ naar een ander pensioenfonds, maar ook dat het kapitaal desgewenst uit te ruilen is voor een hoger ouderdomspensioen. Nog een positieve wijziging: is een nabestaandenpensioen eenmaal ingegaan, dan wordt het niet meer verlaagd als de partner hertrouwt. Dit geldt ook voor mensen die al een nabestaandenuitkering hebben. Ook de pensioenopbouw tijdens WW en het wezenpensioen wordt verbeterd. Zo wordt de eindleeftijd van nieuwe wezenpensioenen vanaf 1 januari 2018 verhoogd van 21 naar 25 jaar. Na deze verbeteringen blijft er nog een deel van de vrijval over. Dat zal ervoor zorgen dat de pensioenpremie in 2018 minder zal stijgen dan gevreesd. Hoeveel de premie voor 2018 wordt weten we nog niet precies. De exacte premiepercentages moeten namelijk nog door het ABP worden vastgesteld.

Vervallen ANW-compensatie
Net zoals in de middelloonregeling vervalt per 1 januari 2018 ook in de eindloonregeling de zogenoemde ANW-compensatie. De ANW-compensatie is een compensatie die achtergebleven partners (jonger dan AOW-leeftijd) nu vaak nog ontvangen naast het nabestaandenpensioen. Binnen de pensioenregeling was het fiscaal en qua uitvoering niet langer mogelijk de ANW-compensatie te handhaven. Bestaande ANW-compensaties blijven wel doorlopen, maar vanaf 1 januari 2018 worden er geen nieuwe meer toegekend. Voor de MARVER is dit een enorm pijnpunt. Dit kan namelijk grote gevolgen hebben voor de nabestaande van onze leden als ze na 1 januari 2018 zouden komen te overlijden. In de Pensioenkamer wordt momenteel hard gewerkt aan een ANW-vangnet voor de middelloonregeling. Voor de eindloonregeling hebben we van de Minister van Defensie al een toezegging afgedwongen dat er voor 1 januari 2018 voor dit risico een oplossing komt. Zodra bekend is hoe deze oplossing exact vormgegeven gaat worden, zullen we daar direct over berichten.