13 maart 2015

ABP houdt aanvulling in stand na overleg met de bonden

Na overleg met de ambtenarenbonden heeft pensioenfonds ABP besloten de pensioenaanvulling vanwege een gekorte AOW-partnertoeslag volledig in stand te houden. Vorige maand maakte ABP bekend dezelfde aanvulling voortaan definitief te laten vervallen zodra iemands partner te veel was gaan verdienen om nog in aanmerking te komen voor een AOW-partnertoeslag. Dat besluit is herroepen; de bedragen over februari en maart worden alsnog uitbetaald.

Begin februari meldde ABP zo’n 20.000 gepensioneerden dat de zogenaamde ABP-aanvulling vanwege een gekorte AOW-partnertoeslag met ogenblikkelijke ingang was afgeschaft. Het gevolg was een abrupte inkomensachteruitgang, die kon oplopen tot meer dan meer dan € 500 per maand (afhankelijk van het aantal dienstjaren). De MARVER noemde de gang van zaken onacceptabel en liet weten het besluit van ABP juridisch te zullen aanvechten.

Aanvulling op partnertoeslag
De gedupeerden waren gepensioneerden die voor 1 januari 1950 geboren zijn (= momenteel dus 65 jaar of ouder zijn) en hun leven delen met een partner die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt heeft. Heeft die levenspartner geen of slechts een klein eigen inkomen, dan krijgt de gepensioneerde (hoofdkostwinner) bovenop zijn AOW een partnertoeslag uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Stijgt het eigen inkomen van de levenspartner, dan wordt deze toeslag verlaagd of eventueel zelfs helemaal stopgezet. Volgens het Pensioenreglement van ABP krijgen ambtenaren zo’n verlaging of stopzetting van de partnertoeslag gecompenseerd door een aanvulling op hun pensioen (het bedrag dat ze van het ABP uitgekeerd krijgen bovenop de AOW-uitkering).

Recht voorgoed verspeeld
Eind 2014 veranderde de overheid de spelregels voor de toekenning van de AOW-partnertoeslag. Tot die tijd kon iemand ook tijdens zijn pensioen (opnieuw) aanspraak krijgen op een partnertoeslag als het inkomen van de partner te veel daalde of helemaal wegviel. Die mogelijkheid is met ingang van 1 januari 2015 afgeschaft: wie eenmaal het recht op een partnertoeslag heeft verspeeld, krijgt dat nooit meer terug.

Voor ABP was deze wijziging van het AOW-beleid aanleiding om voor deze categorie deelnemers – de gepensioneerden met een partner die te veel verdiende om (nog) aanspraak te hebben op een partnertoeslag – ook de ABP-aanvulling op het pensioen te laten vervallen. ABP voerde als argument aan dat met het definitief wegvallen van het recht op partnertoeslag ook de grond voor de ABP-aanvulling kwam te vervallen.

Onacceptabel
De MARVER had geen goed woord over dit besluit. De betrokkenen hadden zelf niets aan hun situatie veranderd en werden abrupt geconfronteerd met een inkomensachteruitgang van vaak honderden euro’s per maand. Een daling waarop ze zich op geen enkele wijze hadden kunnen voorbereiden. Ook een overgangsregeling was niet geboden. Bovendien betwijfelde de MARVER of de uitleg die ABP aan het pensioenreglement gaf juridisch wel juist was.

De MARVER kondigde aan ABP op korte termijn via de interne bezwaar- en beroepsprocedure te zullen aansporen om terug te komen op het genomen besluit. Gebeurde dat niet, dan was de bond gedwongen de zaak voor te leggen aan de kantonrechter.

Zover hoeft het dus niet te komen. Na overleg met de ambtenarenbonden heeft APB eieren voor zijn geld gekozen en het probleem uit de wereld geholpen door zijn besluit in te trekken. In april volgt de nabetaling van de gemiste maanden februari en maart.