10 juli 2024

Akkoord over nieuw (militair) pensioenstelsel

Defensie en de bonden hebben een akkoord bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel voor militairen op basis van de Wet toekomst pensioenen en over het transitieplan waarin de nieuwe pensioenregels voor defensiemedewerkers zijn vastgelegd. Uit de achterbanraadplegingen van de vier centrales werd namelijk duidelijk dat de meerderheid van de leden van drie centrales ja zegt tegen het nieuwe (militaire) pensioenstelsel. Daardoor konden vertegenwoordigers van de bonden en de Hoofddirecteur Personeel (HDP) tijdens het Sectoroverleg Defensie (SOD) op 9 juli het akkoord ondertekenen.

Het akkoord over het nieuwe (militaire) pensioenstelsel omvat onder meer afspraken over hoe de nieuwe pensioenregeling eruit gaat zien, de wijze waarop bestaande pensioenafspraken in het nieuwe stelsel kunnen worden ondergebracht en hoe groepen militairen compensatie kunnen krijgen die hiervan mogelijk nadelige effecten ondervinden. Om tot dit akkoord te kunnen komen, bleven Defensie en de bonden zo dicht mogelijk bij de bestaande pensioenregeling en streefden zij waar mogelijk naar een aansluiting op de ABP-brede pensioenregeling voor overheid en onderwijs.

Goed eindoordeel  
Net als de overige vakbonden legden de MARVER en onze zusterbond AFMP het op 27 februari bereikte hoofdlijnenresultaat en het transitieplan aan jullie als leden voor in een online enquête. Helaas vulde een relatief klein aantal leden van beide bonden deze in. Dit aantal was daarom onvoldoende om alleen de enquête als representatief te kunnen beschouwen voor jullie mening. In het kader van onze achterbanraadpleging peilden onze kaderleden daarom ook op de werkvloer jullie oordeel over het nieuwe (militaire) pensioenstelsel. Aan de hand van deze peiling en de enquête-uitkomst konden wij vaststellen dat een meerderheid van onze leden ja zegt tegen het resultaat en kwamen wij tot een goed eindoordeel. Uiteraard hielden wij bij het vaststellen van deze uitkomst rekening met de uiteenlopende belangen van de actieve en gepensioneerde ABP-deelnemers.

Kritische geluiden
Tijdens het SOD ging René Schilperoort als onderhandelaar namens de MARVER en de AFMP in op de kritiek die leden tijdens onze achterbanraadpleging ventileerden op het nieuwe pensioenstelsel.
“Er is een vrij brede ontevredenheid en het nodige wantrouwen ten aanzien van het nieuwe pensioenstelsel,” zo benadrukt René. "Deze ontevredenheid komt vooral door een gebrek aan vertrouwen in de betrokken instanties en door gevoelde risico’s en onzekerheden. Veel leden die onze enquête invulden, voelen zich onvoldoende geïnformeerd en begrijpen de nieuwe pensioenregels vaak niet goed. Zij hebben behoefte aan duidelijkere en meer toegankelijke informatie. Los van het feit dat sociale partners gedurende het pensioentraject regelmatig via diverse media hebben gecommuniceerd, kunnen wij ons iets bij deze kritiek voorstellen.”

Betere communicatie
Naar aanleiding van de kritische feedback streeft onze centrale ACOP, in de aanloop naar de invoering van de nieuwe pensioenregeling, naar een verbetering van de communicatie hierover en naar meer transparantie rond de nieuwe pensioenregels. Militairen die onze enquête invulden, vooral de nee-stemmers, zeiden zich bijvoorbeeld benadeeld te voelen en zich zorgen te maken over de bescherming van hun unieke pensioenrechten. Ook zijn velen van hen bezorgd over de risico’s en de onzekerheden van het nieuwe pensioenstelsel, vooral als het gaat om beleggingen en waardevastheid. Wij hebben de werkgever opgeroepen deze signalen serieus te nemen en er samen met de ACOP aan te werken om deze zorgen de komende tijd zoveel mogelijk weg te nemen.

Bekijk hier het ondertekende transitieplan.

RECTIFICATIE: in de vandaag verschenen (papieren) uitgave van ons ledenmagazine Interventie staat abusievelijk vermeld dat uit de achterbanraadplegingen van vier centrales blijkt dat de meerderheid van de aangesloten leden ja zegt tegen het nieuwe (militaire) pensioenstelsel. In werkelijkheid gaat de meerderheid van de leden van drie centrales hiermee akkoord. Wij bieden onze welgemeende excuses aan voor de onjuiste informatie in het artikel hierover op pagina 6 en 7. In de online versie van Interventie hebben wij de fout uiteraard gecorrigeerd.