9 april 2014

AOW-gat: inkomensgaranties noodzakelijk

Op dinsdag 23 oktober heeft de MARVER minister Hillen van Defensie dringend verzocht zich financieel garant te stellen voor collega’s die met verplicht leeftijdsontslag zijn en te maken krijgen met een ‘AOW-gat’. Het betreft de zogenaamde UKW’ers, die zijn aangewezen op een uitkering van Defensie. Zij kunnen zich niet voorbereiden op de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd die vanaf volgend jaar van start gaat. Lang niet al deze collega’s hebben baat bij de overbruggingsregeling die de VVD en de PvdA op 1 oktober bekendmaakten als onderdeel van hun Begrotingsakkoord 2013

Die regeling houdt in dat men in de jaren 2013, 2014 en 2015 een voorschot op zijn AOW-uitkering kan krijgen in de vorm van een renteloze lening bij de Sociale Verzekeringsbank. Een financieel vangnet dat echter alleen beschikbaar is voor mensen die maximaal 150 procent van het wettelijk minimumloon ( = € 2.184 bruto per maand, inclusief vakantiegeld ongeveer € 2.300) aan inkomsten hebben. Bovendien zal deze mogelijkheid pas worden toegekend na een partner- en vermogenstoets - exclusief de eigen woning en het pensioenvermogen. (De exacte inhoud van de regeling moet overigens nog uitgewerkt worden. Tot nader
order blijft de mogelijkheid bestaan om bij de Sociale Verzekeringsbank voor 2013, 2014 en 2015 een voorschot op de AOW-uitkering aan te vragen in de vorm van een renteloze lening.)

Bijzondere positie
MARVER-bestuurder René Schilperoort wil dat militairen tot aan de verhoogde AOW-leeftijd gewoon hun uitkering op basis van de Uitkeringswet Gewezen Militairen (UGM) behouden. "Wij hebben in onze brief van 23 oktober benadrukt dat militairen een bijzondere positie innemen. Ze zijn immers gedwongen gestopt met werken vanwege het bereiken van een door de overheid wettelijk vastgestelde ontslagleeftijd. Daardoor heeft hun UGM-uitkering een wezenlijk ander karakter dan een vroegpensioen-uitbetaling op basis van een CAO-regeling. Er is eerder sprake van een soort overbruggingsuitkering. In de wetswijziging van minister Kamp van Sociale Zaken over de verhoging van de AOW-leeftijd is bepaald dat uitkeringen met zo’n wettelijke grondslag blijven doorlopen tot aan de nieuwe ingangsdatum van de AOW.
Volgens ons is het dan ook niet meer dan redelijk dat hetzelfde gaat gelden voor UKW’ers en hun UGM-uitkering."

De Marechausseevereniging meent dat minister Hillen niet anders kan dan deze redenering onderschrijven. Schilperoort: "Eind 2011 heeft hij de Tweede Kamer geïnformeerd over het bijzondere karakter van de UGM-uitkering en daarbij duidelijk uiteengezet dat het om een wettelijk voorgeschreven uitkering gaat die doorloopt tot de AOW datum. Op 18 oktober heeft hij de bonden een aantal wijzigingen van de pensioenregeling Militairen voorgelegd in verband met de komende verhoging van de AOW-leeftijd. Gezien zijn eerdere antwoorden aan de Kamer vinden wij het zeer vreemd dat daar geen voorstel voor een UGM-reparatie bij zit. Ik ben erg benieuwd naar zijn reactie."

Juridische mogelijkheden
Naast haar politieke inspanningen om de werkgever tot de juiste acties te bewegen is de AFMP ook begonnen met het onderzoeken van de mogelijkheden om het AOW-beleid van de overheid juridisch aan te vechten. Ook al zijn je argumenten nog zo goed, je weet immers maar nooit hoe zwaar ze in de politieke realiteit uiteindelijk blijken te wegen. Altijd goed om dan een extra juridische optie achter de hand te hebben. Schilperoort: "Wellicht valt het recht op AOW te beschouwen als een eigendomsrecht in de zin van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). In dat geval zou de gedeeltelijke ontneming van dat recht zonder mogelijkheden tot reparatie wel eens strijdig kunnen zijn met het EVRM. Een interessante invalshoek, die we de komende tijd nader gaan onderzoeken."