29 april 2024

De ins & outs van het IKB

Zoals wij je eerder lieten weten, legden Defensie en de bonden onlangs de basis voor het Individueel Keuzebudget (IKB) vanaf 2025. Puntsgewijs belichten we nu de ins & outs hiervan. We gaan in op de uitgangspunten van het IKB, de uit de cafetariaregeling Defensie overgenomen bestedingsdoelen, je opties tijdens de overgang tussen de huidige cafetariaregeling en het IKB, je mogelijkheden voor de reservering van de vakantie- en eindejaarsuitkering, de maandelijkse uitruil van de tegemoetkoming in de kosten van het woon-werkverkeer en de in het IKB opgenomen Beleidsregel flexibilisering arbeidsduur. Tenslotte belichten we het nieuws dat ook reservisten gebruik kunnen maken van het IKB.

Foto: Mediacentrum Defensie

DE BASIS VAN HET IKB

De basis van het IKB is dus dat je per kalenderjaar kunt beslissen wanneer, waaraan en hoeveel van het maandelijks opgebouwde bruto budget je besteedt aan tijd, geld of fiscale faciliteiten. Uitgangspunt hierbij is dat er niet meer budget voorhanden is dan dat je maandelijks opbouwt. Een aanvraag moet je vóór de eerste maand waarin de uitbetaling volgt indienen. Om gebruik te kunnen maken van een uitruilmogelijkheid in het kalenderjaar is 30 november de laatste dag waarop je kunt kiezen. Resteert er in december nog budget? Dan wordt dit opgeteld bij jouw salaris van die maand. In het daarop volgende kalenderjaar bouw je opnieuw IKB-budget op.

BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNTEN

- Vanaf de invoering van het IKB bouw je niet langer een vakantie-uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,33% op, maar een maandelijks IKB-budget van 16,33% op basis van dezelfde grondslag.  

- De structurele bestedingsdoelen uit de huidige Cafetariaregeling Defensie worden overgenomen in het IKB.

- De vakbondscontributie wordt als bestedingsdoel toegevoegd.

- De reservering van de vakantie-uitkering kan vanaf januari 2025 worden uitbetaald, worden ingezet voor verlof of gebruikt voor de uitruilopties onder de Cafetariaregeling.  

- 15% van het salaris kun je maandelijks benutten voor de uitruil van de tegemoetkoming woon-werkverkeer. Het eventuele meerdere kan in december 2025 worden uitgeruild tegen het restant van het IKB-budget.

- De Beleidsregel flexibilisering arbeidsduur wordt opgenomen in het IKB.

STRUCTURELE BESTEDINGSDOELEN
Structurele uit de cafetariaregeling Defensie geadopteerde bestedingsdoelen zijn:

- het maandelijkse verschil tussen de tegemoetkoming in de kosten van het reizen met eigen vervoer voor woon-werkverkeer en het fiscaal maximum;

- een fiets voor persoonlijke gebruik, inclusief fietsaccessoires en een fietsverzekering;

- een computer die mede te gebruiken is voor werk of studie, inclusief computeraccessoires en een computerverzekering;

- een accu of elektrische onderdelen voor een fiets;

- een nieuw toegevoegd bestedingsdoel is dus de vakbondscontributie.

JOUW OPTIES TIJDENS OVERGANGSPERIODE
In eerste instantie is er een overgangsperiode tussen de huidige Cafetariaregeling Defensie en het vanaf 2025 in te voeren IKB. Om deze overgang soepel te laten verlopen, kun je vanaf juni dit jaar tot en met mei 2025 gebruik blijven maken van de bestedingsdoelen uit de eerstgenoemde regeling voor de reservering van de vakantie-uitkering. Je moet er dan voor zorgen dat jouw aanvraag vóór de eerste dag van de maand waarin de uitbetaling plaatsvindt, is ingediend. Dit is dus vóór 1 mei 2025. Wees je ervan bewust dat je vanaf 1 januari 2025 ook IKB-budget opbouwt. In de eerste vier maanden van volgend jaar kun je dus kiezen uit twee verschillende regelingen. 

Geen extra budget
Je kunt geen extra IKB-budget toevoegen door de vakantie- en eindejaarsuitkering te reserveren. Deze optie is uitgesloten om een zuivere splitsing te behouden tussen de huidige cafetariaregeling en het IKB. Gelukkig zul je in december 2025 in elk geval voldoende IKB-budget hebben om dit te spenderen aan de door jou gewenste bestedingsdoelen.

Reservering vakantie- en eindejaarsuitkering
Op dit moment ontvang je elk kalenderjaar in mei een vakantie-uitkering van 8% over jouw salaris van juni van het hieraan voorafgaande kalenderjaar t/m mei van het huidige jaar. Voor jouw eindejaarsuitkering wordt de aanspraak van 8,33% berekend over de periode van december van het voorgaande jaar t/m november van het jaar waarin wordt uitbetaald. Na de invoering van het IKB op 1 januari 2025 stopt de huidige reservering van de opbouw van de vakantie- en  eindejaarsuitkering en vinden geen uitbetalingen meer plaats op de genoemde manieren en momenten.

Keuzeopties reservering vakantiegeld
Je hebt drie keuze-opties voor het aanwenden van het reserveren van jouw vakantiegeld:

- extra verlof kopen;
- inzetten voor uitruil van de doelen onder de Cafetariaregeling;
- uitbetalen van reservering.

Extra verlof inkopen
Je hebt eenmalig de mogelijkheid om verlofuren in te kopen. Door de vakantie-uitkering over de periode juni t/m december 2024 te reserveren, kun je extra verlof kopen. Dit komt neer op tweemaal de arbeidsduur per week. Hierbij geldt een maximum van 76 uur. Let op! De keuze voor de aankoop van deze extra verlofuren moet je vóór de eerste dag van de maand waarin de uitbetaling plaatsvindt indienen. Dit is dus vóór 1 mei 2025.

Inzetten voor uitruil doelen onder de Cafetariaregeling
Vanaf juni 2024 t/m mei 2025 kun je gebruik blijven maken van de bestedingsdoelen uit de Cafetariaregeling voor de reservering van de vakantie-uitkering. De aanvraag hiervoor moet ook vóór 1 mei zijn ingediend. Wees gewaarschuwd:  vanaf 1 januari 2025 bouw je ook IKB-budget op. In de eerste vier maanden van volgend jaar kun je dus kiezen uit twee verschillende regelingen. Tot en met maart 2025 is er meer budget beschikbaar via de Cafetariaregeling, daarna is er extra budget voorhanden via het IKB.

Uitbetalen van reservering
De opbouw van de reservering over 2024 wordt beschikbaar vanaf 1 januari 2025. Als je voor uitbetaling kiest, heb je ten opzichte van de huidige regeling in 2025 een eenmalig extra bruto inkomen ter hoogte van zeven maanden vakantie-uitkering en een maand eindejaarsuitkering. Daardoor stijgt jouw bruto-jaarinkomen. Het aanvraagmoment is vanaf december dit jaar voor de uitbetaling tussen januari en mei 2025.

Reservering eindejaarsuitkering
Over de maand december 2024 bouw je een reservering eindejaarsuitkering op. De uitbetaling kan in januari 2025 plaatsvinden. Hierbij wordt rekening wordt gehouden met de uitruil van de tegemoetkoming in de reiskosten voor woon-werkverkeer over december 2024.

UITRUILOPTIE TEGEMOETKOMING KOSTEN WOON-WERKVERKEER
Voor de maandelijkse uitruil van de tegemoetkoming in de kosten van het woon-werkverkeer kun je maximaal 15% van jouw salaris benutten. Hierdoor houd je meer IKB-budget over dat je gedurende het jaar kunt inzetten voor diverse doelen. Wil je niet deelnemen aan deze maandelijkse uitruil? Laat deze optie dan uitzetten.

BELEIDSREGEL FLEXIBILISERING ARBEIDSDUUR
De Beleidsregel flexibilisering arbeidsduur Defensie wordt dus opgenomen in het IKB. Dit betekent dat jouw mogelijkheden op dit gebied vanaf 2025 veranderen in de optie om IKB-uren te kopen of te verkopen. Je kunt deze uren, conform de bestaande flex-verkorten-regeling, aankopen tegen 25% van het uurloon. Hierbij geldt een maximum van 96 uur. Onder de huidige regeling betaal je elke maand via het salaris voor flexverkorting. In het IKB worden deze uren van het IKB-budget in de maand van jouw keuze afgeschreven. Hierbij moet je een aanvraag vóór de eerste dag van de maand waarin uitbetaling volgt indienen.   

DE IKB-OPTIES VOOR RESERVISTEN
Ben je reservist? Dan heb je vanaf 1 januari 2025 ook toegang tot het IKB. Dat betekent dat jouw maandelijkse uitbetaling van de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering stopt en dat je het opgebouwde IKB-budget kunt besteden aan de bestedingsdoelen. Je kunt er ook voor kiezen om dit budget maandelijks te laten uitbetalen. Als je deze keuze maakt, dan kun je dit dus niet spenderen aan de doelen.  

HEB JE VRAGEN?
Heb je vragen over de mogelijkheden van het Individueel Keuzebudget? Dan kun je hiermee uiteraard terecht bij onze afdeling individuele belangenbehartiging via dit e-mailadres. Binnenkort vind je op onze website en in onze ledenapp ook een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden op dit gebied.

Meer over:
AVW