30 november 2015

Defensie vakbonden schorten overleg op vanwege SBK 2012

Tijdens het overleg in de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (AP) op dinsdag 24 november 2015 is door de samenwerkende centrales van overheidspersoneel Defensie (SCODef) al het formele overleg met Defensie opgeschort in afwachting van een vergadering met de Minister in het sectoroverleg Defensie (SOD). Aanleiding was het feit dat de voorzitter van het overleg in de laatste vergadering van 2015 van de werkgroep AP geen uitsluitsel kon geven of de minister tegemoet wilde komen aan het verzoek van de SCODef om het SBK2012 met ingang van 1 januari 2016 met twee jaar te verlengen.

Op 6 december 2011 zijn de Minister van Defensie en de SCODef een arbeidsvoorwaardenakkoord overeengekomen waarvan het Sociaal Beleidskader Defensie 2012-2016 deel uitmaakte. Dit SBK, wat in de volksmond bekend staat als het SBK2012, kent een geldigheidsduur tot 1 januari 2016. Bij het tot stand komen van genoemd arbeidsvoorwaardenakkoord zijn Defensie en de SCODef overeengekomen dat (delen van) het SBK2012 opgenomen zullen worden in de vaste rechtspositie van het Defensiepersoneel voordat het SBK2012 verloopt. Omdat het opnemen van (delen van ) het SBK2012 nog niet is gerealiseerd, hebben de SCODef begin november een brief aan de Minister gestuurd met het verzoek om het SBK2012 met twee jaar te verlengen.

Omdat er voor 1 januari 2016 geen overleg van de werkgroep AP meer gepland staat, diende de Minister vandaag duidelijkheid geven of zij bereid is het SBK2012 te verlengen. De boodschap die in het overleg namens de Minister werd afgegeven was uiterst teleurstellend. De Minister wilde de gevraagde duidelijkheid nog niet geven.

Als het SBK2012 niet wordt verlengd, terwijl (delen van) het SBK2012 nog niet in de vaste rechtspositie zijn opgenomen, heeft dat tot gevolg dat het personeel dat geraakt gaat worden door reorganisaties waarvan het beleidsvoornemen na 1 januari 2016 wordt vastgesteld, niet meer onder de bescherming van een SBK valt. Als enige Rijksoverheidswerkgever kent Defensie geen ontslagbescherming bij reorganisaties. Er is dus alle reden om ervoor te zorgen dat het SBK2012 wordt verlengd en er niet een situatie gaat ontstaan dat Defensiepersoneel zonder een fatsoenlijk sociaal vangnet kan worden ontslagen.

Het uitblijven van een ruimhartig besluit van de Minister was meer dan genoeg reden voor de MARVER en de andere Defensievakbonden om het overleg met Defensie, inclusief alle vormen van overleg rond reorganisaties, stil te leggen. Het overleg ligt in ieder geval stil tot het moment dat de Minister wel duidelijkheid wil geven of zij zich in de richting van haar personeel wel of niet als een goed werkgever gaat opstellen.

Meer over:
SOD
C&R