21 november 2018

Defensie zet personeel niet op één!

Op 20 november heeft de staatssecretaris in een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) het defensiepersoneel laten weten dat zij zich niet zal verzetten tegen het ingrijpen van het ABP op de eindloonregeling van militairen. Daarmee verschuilt zij zich achter het ABP. Zij is slechts voor een zeer beperkte tijd bereid om militairen te compenseren voor de negatieve gevolgen. De in oktober 2017 gemaakte afspraken over de pensioenregeling wil de werkgever niet nakomen. Ook bood de staatssecretaris onvoldoende garanties dat we tot een goede cao kunnen komen. Hierdoor is er voor de bonden geen basis om verder te overleggen en goede cao afspraken te maken voor het defensiepersoneel.

Vorige week dinsdag hebben wij in een SOD gesproken over de situatie die ontstaat na 1 januari 2019, als er voor die tijd geen overeenstemming is bereikt over een nieuw arbeidsvoorwaardenresultaat. Defensie gaf aan meer tijd nodig te hebben om een antwoord te geven op onze vraag of wij de eindloonregeling in 2019 samen gaan voortzetten totdat er een nieuwe militaire pensioenregeling is overeengekomen. Het SOD is daarop geschorst.

Staatssecretaris verzet zich niet tegen ABP
Op 20 november gaf de staatssecretaris aan dat zij zich niet zal verzetten tegen het aangekondigde ingrijpen van het ABP op de eindloonregeling. Volgens haar leveren de gemaakte afspraken over de pensioenregelingen het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 per 2 januari 2019 een middelloonregeling voor militairen op. Zij was slechts bereid om gedurende een korte periode militairen te compenseren voor verlies van pensioenaanspraken. Dit wil zij ook nog eens buiten de pensioenregeling doen. Daarmee wordt feitelijk een basismiddelloonregeling doorgevoerd. Opnieuw eist de staatssecretaris een blanco cheque van het personeel bij de invoering van een middelloonregeling voor militairen.

Staatssecretaris neemt signalen personeel niet serieus
Net als minister Hennis blijkt ook de staatssecretaris niet bereid om zich tegen de druk van het ABP, Financiën en Binnenlandse Zaken te verzetten. Het belang van het defensiepersoneel staat niet voorop. Alle mooie woorden dat het personeel op één staat ten spijt, blijkt dit nog steeds niet uit haar handelen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. De staatssecretaris neemt daarmee het signaal wat het defensiepersoneel op 4 oktober heeft afgegeven niet serieus.

Afspraken opnieuw niét nagekomen
Het is essentieel dat afspraken die wij samen met Defensie maken worden nagekomen. Wij zijn van mening dat de staatssecretaris onze pensioenafspraken niet nakomt. Vervolgens kregen wij óók onvoldoende waarborgen dat er substantieel geld bij komt om de andere cao problemen op te lossen: méér loonruimte én een verbetering van de toelagen én een goede militaire pensioenregeling. Dat zou volgens de ACOP namelijk recht doen aan de brede zorg die onze leden hebben geuit en de verwachtingen die door de minister en de staatssecretaris met de Defensienota zijn gewekt.

Omdat daarmee jullie ‘nee’ tegen het onderhandelaarsresultaat niet gerespecteerd wordt, zijn wij –samen met alle andere defensievakbonden - van mening dat er geen sprake kan zijn van open en eerlijk overleg. Daarmee heeft de werkgever het voor ons onmogelijk gemaakt nieuwe cao-onderhandelingen te starten. Het overleg met Defensie blijft daarom opgeschort.