21 april 2017

Eindbod Defensie arbeidsvoorwaarden onacceptabel

In de eerder deze week uitgegeven nieuwsbrief hebben wij u verteld dat vandaag het eindbod van Defensie openbaar gemaakt zou worden (de tekst van het eindbod vindt u onderaan deze pagina). Als gezamenlijke defensiebonden hebben we toen aangegeven dat we een toelichting op dit eindbod zouden geven. Defensie heeft ons in de vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) op 18 april gevraagd om een oordeel over het eindbod mee te delen. Elke bond vormt dit oordeel volgens de eigen spelregels. De informatievoorziening daaraan voorafgaand doen we als bonden deels gezamenlijk.

Op het einde van de SOD-vergadering van 27 maart heeft Defensie ons in een gesloten enveloppe een voorstel gepresenteerd. Zij hebben dat geframed als een verbeterd bod. De bonden hebben dit bestudeerd en in de SOD-vergadering van 18 april aangegeven dat zij het bod geen verbetering vonden. Steker nog, in onze ogen is er ‘overall’ sprake van een verslechtering.

Eindbod werkgever voldoet niet aan ondergrenzen bonden
Zoals bekend is het overleg in januari mislukt omdat Defensie niet tegemoet kon komen aan een drietal door ons geformuleerde ondergrenzen. Wij moeten erkennen dat Defensie in haar eindbod een beweging in de richting van een van onze ondergrenzen heeft gemaakt. Dat betreft het loonbod. Defensie heeft dit als een verdubbeling gepresenteerd. De bonden delen dit beeld niet, omdat Defensie om dit bod gestand te doen vroeg om in te stemmen met een versobering van bestaande arbeidsvoorwaarden. Bovendien was het niet meer dan een beweging, want de door ons aangegeven ondergrens, de netto inkomensachteruitgang op 1 januari jl wegnemen, wordt niet gehaald. Als bonden vonden wij dat er sprake moest zijn van koopkrachtverbetering. Zeker in een tijd waarin de inflatie alleen maar toeneemt, is dat een gerechtvaardigde eis.

FPS en nieuwe diensteinderegeling
Op de twee andere breekpunten, de doorontwikkeling van het FPS en de overgangsregeling bij invoering van de nieuwe diensteinderegeling, was er geen sprake van een serieuze beweging. Op het gebied van het overgangsbeleid is er sprake van een bescheiden verbetering. Daar waar tot de bijstelling van het bod sprake was van een overgangsbeleid dat voor iedereen ten minste meerdere jaren extra dienen inhield, is in het eindbod sprake van een verhoging met ten minste anderhalf jaar. Bovendien gaat het overgangsbeleid in rap tempo naar AOW min 5 (maximaal 5 jaargangen).

Op het gebied van de doorontwikkeling van het FPS, is de minister nog uitgesprokener dan eerder. Er is geen sprake van een doorgroei van het budget en een aanzienlijk beperking van de vrije keuze. Daarmee komt de minister de afspraken in het eerste deelakkoord niet na. (Klik hier voor de tekst van het eerste deelakkoord).

Pensioenbod werkgever onacceptabel
Voordat we het voorstel van de minister in ontvangst hadden genomen, kwam zij als donderslag bij heldere hemel met de mededeling: "over een pensioenregeling wordt in samenhang met het loongebouw besloten. Deze samenhang houdt in dat de aanpassingen van het pensioenstelsel en loongebouw tezamen budgettair neutraal zullen plaatsvinden. Dus dat deze tezamen niet leiden tot hogere uitgaven." Simpel gesteld, u betaalt de rekening van een aanpassing van of de verandering van het loongebouw of van het pensioenstelsel.

Na lezing van het voorstel werd ons bovendien duidelijk dat Defensie alle militairen en nog niet gepensioneerde ex-militairen per 1 januari 2018 overgebracht wil hebben van de eindloonregeling naar een (defensie specifieke) middelloonregeling en dat de rekening daarvoor aan deze groep zal worden gepresenteerd. Absurd. Het tijdpad is wat ons betreft ook irreëel om op een verantwoorde wijze zowel een pensioenstelsel als een loongebouw te herzien. Defensie was deze mening eerder ook toegedaan; in eerdere versies stond immers niet voor niets een tijdpad van meerdere jaren genoemd.

Naast de al eerder omschreven breekpunten bevat het voorstel daarmee nog een extra en extreme verslechtering. Een nieuw breekpunt.

Eindbod Defensie
Defensie heeft ons een eindbod gedaan. Defensie heeft dit eenzijdig opgesteld. Naast de al genoemde breekpunten is er dus ook geen overeenstemming bereikt over andere onderdelen van het eindbod.

We komen naar u toe
De komende weken zullen de bonden op meerdere grote defensielocaties (klik hier voor de lijst) een toelichting verzorgen. Wij nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. Neem ook uw collega mee en voel u vooral vrij om de poster (klik hier) met locaties breed te verspreiden.


Bijlage
arbeidsvoorwaarde_bod_defensie.pdf
2017-04_eindbod_flyer_v2.pdf

Meer over:
SOD
C&R