4 november 2014

Inzetbrief Defensie arbeidsvoorwaarden: Nog flinke horde te nemen!

Tijdens een extra vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD), heeft de minister van Defensie haar inzetbrief voor de komende arbeidsvoorwaarden (AVW) onderhandelingen aan de Centrales van Overheidspersoneel (SCO) gepresenteerd. Uit de toelichting van de Minister bleek dat er aanknopingspunten zijn om met elkaar het AVW overleg te starten. Volgens de Minister zelf is daarvoor, kijkend naar de inzetbrieven van zowel de SCO als Defensie, een constructieve basis aanwezig. Tijdens het overleg werd echter ook al duidelijk dat er nog een aantal zaken zijn waar de bonden anders tegenaan kijken dan de werkgever.

Het streven van de MARVER is om het defensiepersoneel op afzienbare termijn de vruchten te kunnen laten plukken van een akkoord over loonontwikkeling. De Minister heeft in haar inzetbrief opgeschreven dat de afspraken over loonontwikkeling in samenhang moeten worden gezien met een aantal andere zaken. Zij doelt daarmee op de versterking van het personeelssysteem, de ontwikkeling van een nieuwe diensteinderegeling inclusief de bouw van een nieuw pensioenstelsel. Dit alles in combinatie met noodzakelijke aanpassingen aan het bezoldigingsstelsel: de zogenoemde 'Agenda van de toekomst'.

Lange baan
Waar uit de toelichting van de Minister blijkt dat zij de koppeling van dossiers kennelijk ziet als een noodzakelijke prikkel om op het gebied van die agenda stappen te kunnen maken, ziet de MARVER dit als een manier om de loonontwikkeling van onze leden op de lange baan te schuiven. De noodzaak om op het gebied van de agenda van de toekomst snel tot concrete resultaten te komen was door ons al aangegeven in de gezamenlijke inzetbrief van de SCO en staat wat de MARVER betreft los van de loonontwikkeling. We willen op dit punt snel resultaten zien. De centrales hebben de Minister ook gelijk laten weten dat zij wat dit punt betreft nog niet vergeten zijn dat het laatste AVW-akkoord al in 2013 verlopen is.

Zakelijke inzet werkgever
De MARVER heeft de Minister verder laten weten dat de inzetbrief opvalt door zijn zakelijke toon. In onze eigen inzetbrief hebben wij aangestipt dat een snel nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord een signaal moet zijn dat waardering voor de inzet van defensiepersoneel tot uitdrukking brengt en een basis kan vormen voor het herwinnen van het vertrouwen in hun werkgever. Het zijn hartenkreten die serieus genomen moeten worden, aangezien deze de loyaliteit van het defensiepersoneel raken. Hun loyaliteit is uniek en misschien wel de belangrijkste reden dat de Defensie organisatie nog kan functioneren.

Gemiste kans
Van een reactie op die hartenkreten lezen we in de inzetbrief van de Minister helaas weinig terug. Met geen woord wordt er over waardering en vertrouwen gesproken, dat is een gemiste kans. De inzetbrief van de Minister is helaas gespeend van een minimaal inlevingsvermogen in de steeds moeizamere arbeidsvoorwaardelijke situatie van een groot deel van het defensiepersoneel. De Minister heeft, als reactie op onze opmerkingen hierover, opnieuw benadrukt dat zij het Defensiepersoneel ziet als het belangrijkste onderdeel waarop de Defensieorganisatie drijft en dat het personeel waardering en goede arbeidsvoorwaarden verdient. De MARVER wil die mooie woorden echter de komende tijd nu ├ęcht in concrete resultaten vertaald zien.

Bijzondere positie militair
Helaas is door de Minister in haar inzetbrief geen duidelijke verwijzing opgenomen naar de bijzondere positie van de militair. In haar toelichting benadrukte zij echter dat er een passage in de brief is opgenomen over de specifieke functiekenmerken en optimale inzet van de militair die wat haar betreft doelt op die bijzondere positie. Een positie waaraan recht moet worden gedaan.

Ook oplossing AOW-gat
Gelukkig sprak de Minister tijdens het overleg nadrukkelijk uit dat er ook wat haar betreft tijdens deze AVW-onderhandelingen een oplossing gevonden moet worden voor het AOW-gat. Iets wat in onze inzetbrief ook nadrukkelijk is benoemd. Een onderwerp dat bij onze leden vaak grote emoties losmaakt en bij velen als een molensteen om de nek hangt. Of de werkgever en de centrales daarbij dezelfde oplossingen voor ogen hebben is echter de vraag.

Voldoende basis voor AVW-overleg
Ondanks onze kritische noten op de inzetbrief van de Minister zien ook wij voldoende basis om op constructieve wijze het AVW-overleg in te kunnen gaan. Gedurende deze periode zal er noodgedwongen sprake zijn van radiostilte, omdat de onderhandelingen vertrouwelijk zijn. Zodra we iets kunnen melden over de voortgang, zullen we dat uiteraard meteen doen; via de website, een nieuwsbrief en in ons verenigingsblad.

Hieronder vindt u de inzetbrief van de werkgever en van de SCO.


141104_inzetbrief_defensie_arbeidsvoorwaardenoverleg.pdf
20141021_gezamenlijke_inzetbrief_scod.pdf

Meer over:
SOD
C&R