22 april 2015

Leden ACOP zeggen NEE tegen 1e deelresultaat AVW

Donderdagmiddag 16 april vond het SOD (Sector Overleg Defensie) met de Minister van Defensie en de defensievakbonden rond de arbeidsvoorwaarden plaats. Hét moment om formeel de standpunten rond het eerste deelresultaat arbeidsvoorwaarden tussen werkgever en vakbonden uit te wisselen. De uitkomst werd snel duidelijk: de 3 centrales AC, CMHF en CCOOP gaan het eerste deelresultaat tekenen. De ACOP sector Defensie (ACOPDef), de MARVER, AFMP en FNV Overheid tekent niet. AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels gaf namens de ACOP-bonden onderstaande toelichting tijdens het SOD waaróm er niet wordt getekend.

De leden van de ACOP bonden voor de sector Defensie (ACOPDef), MARVER, AFMP en FNV Overheid, wijzen het 1e deelresultaat van de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen van 2015 in overgrote meerderheid af. Dat is de uitkomst van de brede achterban raadpleging van de ACOPDef die gezamenlijk heeft besloten het 1e deelresultaat niet te tekenen. Het NEE van de ACOPDef bonden kan overigens niet onverwacht zijn gekomen. Onze onderhandelaar heeft gedurende het traject meerdere malen signalen afgegeven dat hierop een zeer reële kans bestond.

Diep geworteld wantrouwen
Duidelijk is dat er onder onze leden sprake is van een diep geworteld wantrouwen in de richting van de defensiewerkgever. Dit wantrouwen is onder meer veroorzaakt doordat de Minister van Defensie meerdere signalen van de MARVER en de AFMP over het vertrouwen van het defensiepersoneel in de werkgever niet serieus heeft genomen. Al vanaf 2013 zijn deze signalen na twee enquêtes onder de aandacht van de Minister en de top van Defensie gebracht en is duidelijk gemaakt dat het noodzakelijk is dat vertrouwen te herstellen en onder meer snel over te gaan tot een stevige loonsverhoging voor het personeel, daarvan is nog steeds geen sprake. Voor onze leden is dat absoluut onacceptabel. De 0,8% in het deelresultaat wordt in ieder geval niet als de gevraagde loonsverhoging geaccepteerd, hierover waren al afspraken gemaakt en dit geld was al voor hen bestemd. Maar er zijn meer redenen waarom er wantrouwen onder onze achterban heerst.

Piketpalen, oude wijn in nieuwe zakken
De piketpalen die voor de agenda van de toekomst in dit 1e deelresultaat zijn geslagen worden door leden gezien als 'oude wijn in nieuwe zakken'. Zaken die ook al in eerdere arbeidsvoorwaardenakkoorden zijn opgenomen en waar tot nu toe niets of weinig van terecht is gekomen wekken geen vertrouwen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan oude arbeidsvoorwaardenafspraken als het ouderenbeleid/leeftijdsfase bewust personeelsbeleid, de POP’s, FPS afspraken rond opleidingen, afspraken rond loopbaanbegeleiding, het 'rugzakje', opnieuw een ophoging van het leeftijdsontslag, de afspraken rond de burgers en de 13e maand…

Ophoging leeftijdsontslag niet acceptabel
Daarnaast wordt er een kans op meerdere nieuwe ophogingen van het leeftijdsontslag in de toekomst in dit eerste deelresultaat gelezen. Het volgen van de AOW leeftijd van de nieuwe diensteinderegeling in combinatie met het beperken van de duur van het UGM recht tot 5 jaar wordt, zeker door de leden die al eerder met ophogingen van hun leeftijdsontslag zijn geconfronteerd, niet geaccepteerd. Voor die groep leden zullen eerst méér zekerheden moeten worden ingebouwd dat zij niet opnieuw met een ophoging van het leeftijdsontslag worden geconfronteerd.

Reparatie AOW gat niet uit avw-geld
Een ander punt waar onze leden een uitgesproken mening over hebben is de reparatie van het AOW-gat, die dient niet plaats te vinden uit arbeidsvoorwaarden geld maar uit andere middelen. Duidelijk is dat onze leden niet bereid zijn op te draaien voor de gevolgen van het belabberde kabinetsbeleid rond de AOW van de afgelopen jaren. Dat voelt men vooral zo omdat de politiek op geen enkele wijze rekening houdt met de bijzondere positie van het Defensiepersoneel. Het respect en de waardering voor de bijzondere positie van de militair door de Minister in haar rol als werkgever, de leden van het kabinet en andere politici kán niet alleen met de mond beleden worden. Die bijzondere positie én waardering moet worden omgezet in klinkende munt en vertrouwenwekkende afspraken.

Grote zorgen om pensioen en financiering afspraken
Daarnaast hebben onze leden ook grote zorgen over de invulling van een nieuwe pensioenregeling én over de financiering van de onderwerpen van de agenda van de toekomst. Er is simpelweg extra geld nodig. Als de oplossingen voor de grote vraagstukken waarvoor we staan moeten worden gevonden binnen de arbeidsvoorwaardelijke ruimte, dan kan dat onmogelijk tot goede oplossingen leiden. Dan betekent “modernisering” van de arbeidsvoorwaarden vooral forse verslechteringen elders. Eén oplossing kan zijn dat in ieder geval de fiscale penalty voor de UKW wordt vrijgespeeld ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

De leden van de ACOP willen zich pas écht uitspreken over een arbeidsvoorwaardenresultaat als er een volledig eindresultaat ligt. Het nee van de leden richt zich daarmee niet alleen op de inhoud van het 1e deelresultaat, maar ook op het model van werken met deelresultaten. Die deelresultaten waren niet onze keus, maar een voorwaarde aan werkgeverszijde om überhaupt in gesprek te komen.

Ons inziens dient er nu snel sprake te zijn van:

Een goed loonbod.
Extra financiële ruimte om de agenda van de toekomst daadwerkelijk waar te kunnen maken.
Een samenhangend pakket van maatregelen rond zowel de diensteinderegeling, een nieuw loongebouw als een nieuw pensioenstelsel, die zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En de tijd dringt, volgend voorjaar moet er een nieuwe militaire pensioenregeling zijn.

Tot slot

Anne-Marie Snels vervolgt: "Ik betreur het dat ons verweten wordt dat wij ons niet aan afspraken hebben gehouden met betrekking tot de communicatie. Er waren in dit traject hierover géén afspraken gemaakt, nóch in het verleden. Door de onjuiste uitlating van de minister van Financiën werd publiekelijk het beeld gevormd dat er al sprake was van een akkoord binnen de sector Defensie. Dit leidde tot de nodige onrust en onduidelijkheid onder onze leden. Hierdoor bestond er een grote behoefte onder onze kaderleden om de uitkomst van onze raadpleging binnen de eigen vereniging bekend te maken en daarmee het onjuist gevormde beeld bij te stellen. Daarnaast heb ik vernomen dat er ook een andere bond/centrale bij monde van zijn voorzitter* over het eigen standpunt ten aanzien van het deelresultaat in een vroegtijdig stadium heeft gecommuniceerd. Ook hij zal hiervoor zijn overwegingen hebben gehad. Het bevreemdt mij daardoor echter wel dat de kritiek ten aanzien van de communicatie alleen de ACOP-bonden ten deel valt."

Helder is dat er geen unanieme uitkomst is, de ACOPDef zal zich beraden op de uitkomsten van dit overleg. Helder is ook dat wij dit eerste deelresultaat niet zullen tekenen.

Hoe verder? Veelgestelde vragen

Wat is het gevolg van het afwijzen van dit eerste deelresul­taat door de leden van de MARVER en de AFMP?
De vier centrales die deelnemen aan het overleg bij Defensie hebben ieder 1 stem. De andere drie centrales hebben ja gezegd tegen dit deelresultaat, er ligt dus een eerste deelakkoord.

Er wordt gesproken over een eerste deelresultaat in het kader van de AVW 2015 onderhandelingen. Wat betekent dit?
Dit betekent dat dit resultaat slechts een eerste stap is naar een volledig arbeidsvoorwaardenresultaat 2015. Door een meerderheid van centrales is ingestemd, er wordt dus verder onderhandeld. Ook in het vervolgtraject zullen wij de leden raadplegen.

Waarom vond er een achterban raadpleging plaats als dit pas een eerste deelresultaat is?
In het resultaat staan enkele harde afspraken en wordt een koers bepaald voor een aantal andere onderwerpen. Wij vonden het van belang dat de leden zich hierover uitspre­ken voordat er verder wordt onderhandeld. Hiermee wordt immers wel een richting bepaald.

Zijn de onderwerpen die in dit eerste deel­resultaat staan afgerond als dit deel door de leden was goedgekeurd?
Nee, dat is niet het geval. Alle onderwerpen moeten nog verder worden uitge­werkt in een vervolgtraject.

Zijn in dit eerste deelre­sultaat alle onderwerpen benoemd die deel moeten uitma­ken van het totale AVW resultaat 2015?
Nee, dat is niet het geval. In het ver­volgtraject komen ook nog andere zaken aan de orde die niet in dit eer­ste deelresultaat zijn opgenomen.

Hoe staat het met de VUT equivalent?
In de berichtgeving op het intranet van Defensie wordt nu ineens ook de VUT equivalent gekoppeld aan de avw-en. Let wel, de VUT-equivalent staat hier helemaal buiten, hierover was al een afspraak gemaakt in het overleg!

Volg ons!

Wij zullen de leden voortdurend blijven informeren via deze website, nieuwsbrieven, MARECHAUSSEEvereniging en Facebook.

* De voorzitter ACOM (CCOOP) heeft zich in de eerste week na bekendmaking van het deelresultaat positief uitgesproken via zijn column in het ACOM Journaal en op de ACOM website

Meer over:
SOD
C&R