22 oktober 2014

Loonontwikkeling speerpunt van inzet arbeidsvoorwaarden

Dat het tijd wordt voor een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord zal duidelijk zijn. Al ruim anderhalf jaar zitten we zonder, met uiterst vervelende gevolgen voor het defensiepersoneel. We gaan nu een nieuwe fase in. De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel Defensie (SCODef) hebben gezamenlijk een inzetbrief geschreven aan Defensie, waarin we onze speerpunten neerzetten.

Dat zijn, naast het schrappen van de nullijn en een substantiële stap richting een volwaardige eindejaarsuitkering, de veelomvattende Agenda van de Toekomst. Hiermee kunnen we onder andere de rechtspositie van militairen structureel verbeteren en een oplossing vinden voor het AOW-gat. Andere stevige wensen zijn behoud van werk, het opheffen van onredelijke verschillen in de behandeling van medewerkers op het gebied van toeslagen, toelagen en vergoedingen. Verder dreigt de inzet van reservisten door te slaan en tot verdringing van structurele banen van voltijds aangestelde militairen te leiden; er moet hierin een betere balans komen.

Werktijden
Tenslotte hebben we de werktijden ingebracht: als gevolg van technische mogelijkheden als de Telestick en smartphones wordt van defensiepersoneel meer dan ooit verwacht om on gevraagd ook na werktijd bereikbaar te zijn. Hiermee vervaagt de grens tussen werk en vrije tijd; deze grenzen moeten opnieuw worden vastgesteld.

Korte looptijd
De SCODef geven, in ieder geval als het gaat om de loonontwikkeling, de voorkeur aan een nieuw arbeidsvoorwaardencontract met een korte looptijd. Want het defensiepersoneel zit te wachten op een duidelijk arbeidsvoorwaardelijk signaal. René Schilperoort, onderhandelaar namens de MARVER; “Voor de agenda van de toekomst voorzien we dat meer tijd nodig zal zijn. We willen daarvoor in deze onderhandelingen in ieder geval tot een gedegen plan van aanpak komen dat voor eind 2015 tot concrete resultaten leidt.”

Principieel onderhandelen
Dat we in de inzetbrief spreken over speerpunten komt wellicht wat gematigd over, maar de tijd van ‘Wij eisen’ ligt achter ons. En met onderhandelingstrucs en psychologische oorlogsvoering komen we er ook niet. De MARVER heeft al enige tijd geleden gekozen voor de wetenschappelijk beproefde techniek van ‘principieel onderhandelen’. De inzetbrief moet in dit licht vooral worden gelezen als een manifest dat aangeeft binnen welke marges we gaan onderhandelen en welke punten voor ons van belang zijn.

Eigen boodschappenlijst
René Schilperoort; “Natuurlijk hebben we als MARVER voor de komende onderhandelingen ook ons eigen ‘boodschappenlijstje’ en weten we wat de wensen van onze achterban zijn. Het Hoofdbestuur is daarover de afgelopen periode in een inventarisatietraject door de fractieleden uitgebreid geïnformeerd.”

Extra druk
We zijn er echter wel van afhankelijk dat ook de Minister op eenzelfde wijze de onderhandelingen in wil gaan. Daarbij weet de Minister natuurlijk ook wel dat de centrales altijd nog extra druk kunnen zetten. In die zin is de manifestatie in Den Haag op 12 september een veelbetekenende speldenprik geweest.

Wanneer onderhandelen
Het wachten is nu op de inzetbrief van Defensie. Op basis hiervan kunnen de onderhandelingen gaan beginnen. Zodra we met concrete resultaten naar buiten kunnen komen, zullen wij u daarover informeren .

De inzetbrief van de SCODef vindt u als pdf in de bijlage hieronder:

20141021_gezamenlijke_inzetbrief_scod.pdf

Meer over:
SOD
C&R