21 december 2021

Marechausseevereniging blikt terug op veelbewogen jaar

Net als in 2020 werden ook dit jaar de activiteiten van de MARVER sterk beïnvloed door het coronavirus. Zo boden we aanvankelijk veelal hulp online of via de telefoon. Gelukkig werden de coronamaatregelen gedurende het jaar wat versoepeld. Hierdoor kregen wij in het najaar tijdens de georganiseerde bijeenkomsten voor onze niet actief dienende leden bijvoorbeeld de kans om velen van jullie weer fysiek te ontmoeten. Laten we hopen dat de beperkingen in 2022 volledig kunnen worden losgelaten en dat wij weer volop ‘live’ contact met jullie kunnen leggen. Onze inspanningen voor jullie belangen bleven in 2021 onverminderd groot. In onderstaand overzicht geven we je hiervan een indruk.

Januari 2021

NAD-bijeenkomsten: niet in het voorjaar, wél in het najaar

In januari maken we bekend dat we gedwongen zijn om de geplande fysieke regiobijeenkomsten voor onze niet actief dienende leden in het voorjaar van 2021 van de agenda te halen. Door het coronavirus kunnen deze bijeenkomsten niet doorgaan, mede omdat onze NAD-leden tot de meest kwetsbare doelgroepen behoren. Gelukkig vinden de fysieke bijeenkomsten in het najaar van 2021 wél doorgang. Deze eerste NAD-samenkomsten sinds lange 20 tijd kunnen rekenen op veel belangstelling.

Februari 2021

Leden wijzen magere cao-bod Defensie massaal af
Hoe moeten we volgens jou op de cao-impasse met Defensie reageren? Deze vraag vormt de rode draad in een enquête die alle Defensiebonden, waaronder de MARVER, in februari voorleggen aan hun leden. Eind december 2020 liepen de onderhandelingen vast over een nieuwe Defensie-cao die op 1 januari 2021 moest ingaan. De enquête-uitslagen zijn overduidelijk: leden van alle bonden wijzen massaal het magere bod van Defensie af. Zij biedt slechts 1,25 procent aan arbeidsvoorwaardenruimte, terwijl de centrales 2,5 procent noodzakelijk vinden om tot een fatsoenlijke loonsverhoging en andere verbeteringen voor het defensiepersoneel te komen.
Op 18 maart versturen de voorzitters van de bonden in een open brief een ultimatum aan Defensie: beleg binnen 10 werkdagen vanaf heden een SOD, waar u met een cao-bod komt dat wél aan onze eisen voldoet. Mocht op vrijdag 26 maart 2021 om 24.00 uur blijken dat u niet op dit ultimatum ingaat, dan rest ons niet anders dan acties te gaan voeren. Uiteindelijk reageert Defensie op 24 maart teleurstellend: zij biedt geen extra cao-ruimte.
In een brief aan Defensie op 1 april maken de bonden gehakt van deze reactie. ‘U schrijft dat u grote waardering heeft voor de inzet van uw personeel. Daarna schrijft u dat hierbij een pakket aan arbeidsvoorwaarden hoort dat deze waardering laat zien en biedt vervolgens een loonruimte van 1,25%. Wij vinden hieruit geen waardering spreken.’

Maart 2021

Instemming met tijdelijke regeling vergoeding quarantaineplicht
De defensiebonden, waaronder de MARVER, stemmen op 26 maart definitief in met de Tijdelijke regeling vergoeding quarantaineplicht van Defensie. De hieruit voortkomende vergoedingen tijdens een door het HDO opgelegde quarantaineperiode zijn bruto én pensioengevend. De tijdelijke regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Leden kunnen de vergoedingen in de vorm van tijd opnemen of laten uitbetalen.

April 2021

‘Onafhankelijkheid is altijd al belangrijk geweest voor de IVD’
In de april-uitgave van Interventie staat een interview met Wim Bargerbos, die als inspecteur-generaal Veiligheid aan het hoofd staat van de Inspectie Veiligheid Defensie. Hij benadrukt hierin de onafhankelijkheid van zijn inspectie. “Sinds het begin is onafhankelijkheid altijd erg belangrijk voor ons geweest,” zegt Wim. “Vanuit mijn achtergrond ken ik de defensieorganisatie goed. En ik weet hoe je als inspectie gedoemd bent te mislukken als je onderzoeken partijdig zijn. Bij de inrichting van de IVD is daarom kritisch gekeken hoe wij zo onafhankelijk mogelijk kunnen werken. Wij zijn gaan werken volgens de ‘Aanwijzingen inzake de rijksinspecties’ van de minister-president aan alle ministers. De minister van Defensie heeft deze aanwijzingen van toepassing verklaard op de IVD.”

Mei 2021

MARVER luidt noodklok over lot Afghaanse tolken
Samen met oud-AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels, collega-defensiebond VBM, Vluchtelingenwerk Nederland en diverse veteranen luiden we samen met onze zusterbond AFMP op 4 mei de noodklok over het lot van tientallen Afghaanse tolken die voor de Nederlandse troepen werkten. “Wij vrezen voor het leven van deze tolken, die ondanks de in 2019 gerealiseerde tolkenregeling, nog in Afghanistan zijn,” zegt MARVER-voorzitter Sven Schuitema. “Zonder extra acties vanuit de politiek wacht hen een vreselijk lot.”

‘Defensiepersoneel kwam overal in aanraking met chroom-6’
Tussen 1970 en 2015 kunnen (oud-)medewerkers in de hele defensie-organisatie in aanraking zijn gekomen met chroom-6. Er zijn destijds onvoldoende beschermingsmaatregelen genomen en daardoor kunnen zij ziek zijn geworden. Hierbij ging het om personeel dat zelf onderhoudswerk aan legermaterieel verrichte, maar ook om mensen die regelmatig in de werkplaatsen kwamen. Dit zijn de voornaamste conclusies op basis van het vervolgonderzoek van het RIVM naar chroom-6 bij Defensie, waarvan op 31 mei de resultaten worden gepubliceerd. Na een eerder onderzoek in 2018 concludeerde het RIVM al dat medewerkers op de POMS-locaties aan chroom-6 in verven zijn blootgesteld en daarvan mogelijk ziek werden. Recent onderzocht het RIVM de mogelijke blootstelling aan chroom-6 op alle andere defensielocaties. Opnieuw zijn de onderzoeksconclusies niet mals.

Juni 2021

Instemming met maatregel verminderd pensioenperspectief
Samen met de AFMP gaan we akkoord met de aangeboden uitwerking van de maatregel in verband met het verminderd pensioenperspectief. Dit laten wij op 3 juni weten aan de minister. Het gaat om de uitwerking van een afspraak uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020, als gevolg van de invoering op 1 januari 2019 van de nieuwe specifieke middelloonregeling voor militairen. We maken de minister ook duidelijk dat voor ons een behandeling in het SOD onnodig is en dat de invoering van de regeling zo snel mogelijk kan worden gestart. Voor onze leden die daarvoor in aanmerking komen, heeft de regeling een financieel belang. Ondanks het opgeschorte formele overleg, namen we daarom deel aan een technisch werkverband, dat zich sinds 2020 bezighoudt met de uitwerking hiervan.

Juli 2021

‘Voldoende aanknopingspunten voor hervatting onderhandelingen’
Begin juni sluiten de politiebonden vrij onverwacht een cao voor 2021 af. Zij waren als gevolg van dreigende acties en stakingen door hun minister weer aan tafel uitgenodigd, omdat er meer geld beschikbaar zou zijn voor een cao. Als gevolg hiervan gingen de defensiebonden, waaronder de MARVER, weer met de werkgever in gesprek. Dit moest namelijk betekenen dat er ook voor onze sector meer geld beschikbaar is. Op 1 juli wordt de conclusie getrokken dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de onderhandelingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord te hervatten. In voorafgaande informele gesprekken zijn wensen en mogelijkheden met elkaar uitgewisseld. Deze gesprekken brengen Defensie en de bonden dichterbij elkaar, maar bij veel onderwerpen moeten nog bruggen worden geslagen. Het eerste overleg vindt plaats op 5 juli.

‘Moeilijkheden bij MC LTC spelen overal’
In de in juli verschijnende uitgave van Interventie ontvouwt Eric Kienhuis, hoofdbestuurslid van de Marechausseevereniging, zijn visie op de algehele medezeggenschap binnen de KMar. Volgens hem kun je de bestaande moeilijkheden bij de medezeggenschapscommissie LTC doortrekken naar alle defensieonderdelen. “Bepaalde problemen komen bij alle defensieonderdelen voor,” zegt Eric. “Zo kun je stellen dat de Hoofden Dienst Eenheid de MC-leden vaak nog onvoldoende kansen bieden om gelijkwaardige gesprekspartners te zijn. Zij moeten deze leden op diverse manieren faciliteren om op hetzelfde kennisniveau te komen, waardoor er ook op een gelijkwaardige manier over onderwerpen kan worden onderhandeld. Voor een MC-lid is zijn of haar operationele KMar-werk heel wat anders dan op beleidsniveau praten over belangrijke onderwerpen, zoals reorganisaties. De HDE’s moeten de medezeggenschap meer omarmen en verduidelijken hoe bepaalde beleidszaken in elkaar steken.”

Beleidsvoornemen employabilityorganisatie formeel aangeboden
Op 20 juli is het Beleidsvoornemen employabilityorganisatie formeel aangeboden aan het SOD. Hiermee komt een einde aan een lange periode waarin Defensie de afspraak uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017-2018 niet wilde uitvoeren. Onder meer onder druk van ons en een arbitrale uitspraak wordt het proces eindelijk gestart. Het streven is om de eenheid in 2023 te hebben opgericht. Met de nieuwe uniforme employabilityorganisatie, die hiërarchisch niet onder een defensieonderdeel zal ressorteren, kunnen medewerkers van het ministerie van Defensie rechtspositioneel bindende loopbaanafspraken maken.

September 2021

KMar bezondigt zich niet aan etnische profilering
De rechtbank in Den Haag oordeelt op 22 september dat de KMar zich niet bezondigt aan etnische profilering bij het controleren van ons land binnenkomende burgers. Zij benadrukt dat het letten op etniciteit bij controles niet in strijd is met het verbod op discriminatie. Volgens de rechtbank hoeft de KMar daarom niets aan de controles te wijzigen.
De KMar voert controles uit om illegaal verblijf in ons land te bestrijden. Daarvoor is het kunnen vaststellen van iemands verblijfsstatus, identiteit en nationaliteit essentieel. De rechter beargumenteert dat etniciteit een rol kan spelen bij de beslissing om iemand te controleren. “Het hoeft niet, maar kan wel een objectieve aanwijzing zijn voor iemands identiteit,” zegt deze. MARVER-voorzitter Sven Schuitema is opgetogen na de uitspraak. “Het is een logische en terechte uitspraak. Er is geen sprake van etnisch profileren als hiervoor een objectieve rechtvaardiging bestaat. Bij grenscontroles is deze er logischerwijs. Goed dat de KMar naar behoren haar werk kan blijven doen.” Enkele Nederlanders en maatschappelijke organisaties zoals Amnesty International en RADAR spanden de rechtszaak tegen de KMar aan.

Onderhandelaars komen er niet uit
De onderhandelaars concluderen op 30 september dat zij niet tot een arbeidsvoorwaardenresultaat kunnen komen. Daarom leggen zij de stand van zaken voor aan het SOD en bespreken zij deze daar verder. In de tijd daarvoor is uitgebreid gesproken over alle onderwerpen uit de diverse inzetbrieven. Na de zomer werd gesproken over loonsverhoging, de tijdelijke toelage loongebouw, woon- werkverkeer en thuiswerken, het pensioenakkoord, het verlengen van het Sociaal Beleidskader 2012, het cafetariamodel en het opleidingsbudget bij overgang van militair naar burger en omgekeerd.

Oktober 2021

SOD leidt niet tot onderhandelaarsresultaat
Het SOD op 14 oktober leidt niet tot een onderhandelaarsresultaat op cao-gebied. Wel wordt tijdens dat SOD vastgesteld wat er met het geld dat de werkgever en het kabinet beschikbaar willen en kunnen stellen maximaal haalbaar is. De bonden en Defensie stellen gezamenlijk vast dat een onderhandelaarsresultaat binnen de beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte niet mogelijk is. Op 22 oktober wordt de definitieve tekst van het ‘maximaal haalbare’ eindresultaat voor 2021 bekendgemaakt. Bij de verschijning hiervan publiceert de MARVER op haar website en in de ledenapp haar eigen ‘appreciatie’. ‘Defensie ontkent dat het voorliggende aanbod een eindbod is, maar dat is het naar onze overtuiging wel,’ zo benadrukken wij in onze appreciatie. ‘Defensie biedt immers niet méér dan wat er nu ligt. Defensie is niet naar het kabinet gestapt om meer geld te vragen voor jullie arbeidsvoorwaarden. Daarmee zet Defensie wederom niet het personeel op 1, maar het kabinet.’

Overleg reorganisaties KMar
Ondanks het feit dat het formele overleg met Defensie vanwege de stroef verlopende arbeidsvoorwaardenonderhandelingen al een lange periode is opgeschort, vindt op OPCO-niveau nog wel overleg plaats over de reorganisaties die daar spelen. Dat geldt ook voor de KMar. In oktober wordt in de IOREO KMar overeenstemming bereikt over een aantal voorlopige reorganisatieplannen. Deze goedgekeurde reorganisatieplannen van het zogeheten BOTOC-traject houden verband met de versterking van de opsporing in het kader van het tegengaan van de ondermijning van de Nederlandse samenleving door de georganiseerde misdaad. De plannen voor de thema’s ‘Bewaken & beveiligen en ‘Multidisciplinair Interventie Team (MIT)’ kunnen, nadat er ook overeenstemming met de medezeggenschap over is bereikt, worden aangeboden aan de werkgroep REO en daar worden afgedaan.

November 2021

MARVER houdt opnieuw achterbanraadpleging
Ondanks het feit dat er geen onderhandelaarsresultaat over de cao 2021 is bereikt, besluit de Marechausseevereniging een nieuwe ledenraadpleging te houden. Na bijna een jaar onderhandelen en actievoeren zonder dat dit een resultaat opleverde, vindt de MARVER dat haar achterban duidelijkheid verdient over de mogelijkheden en de onmogelijkheden die er zijn. Op 17 november valt een cao-special bij alle MARVER-leden op de mat met tekst en uitleg over de cao 2021. Aan de hand hiervan kunnen zij vanaf die dag een cao-enquête invullen, waarin zij hun mening hierover kunnen geven. Hiervoor hebben zij tot 29 november de tijd. De uitslag helpt de MARVER om een definitief oordeel te vormen over de cao 2021. Uiteindelijk spreken jullie je in de enquête massaal uit tegen de cao 2021.

December 2021

Voorlopig geen cao 2021
Tijdens het Sectoroverleg Defensie op 2 december laten onze onderhandelaars namens de ACOP aan de minister weten dat ons eerder uitgesproken NEE tegen datgene wat de werkgever wil bieden voor een cao voor 2021 een NEE blijft. Samen vormen de MARVER, onze collega-bond AFMP en FNV Overheid de ACOP binnen de sector Defensie. Omdat ook de andere centrales een unaniem NEE als antwoord namens hun leden geven, komt er voorlopig geen cao voor dit jaar. Samen beraden de centrales zich nu over acties. 

Deze MARVER-terugblik op 2021 staat in de op 18 december verschenen editie van ons ledenmagazine Interventie. 

Meer over:
Vereniging