11 april 2018

Minister heeft nog geen volledig CAO mandaat!

Op 10 april 2018 hebben de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (SCO) in de sector Defensie tijdens een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) met de minister gesproken over de start van de arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen. De minister heeft in deze vergadering aangegeven wel over een nieuw pensioenstelsel te willen praten maar nog steeds geen mandaat te hebben om over een volwaardig pakket van arbeidsvoorwaarden te kunnen onderhandelen. Dit tot grote onvrede van de SCO.

Op 8 maart hebben de SCO in een eerdere vergadering van het SOD al hun teleurstelling geuit dat Defensie, ondanks de afspraken uit het AV akkoord 2017-2018, nog niet bereid was om met de SCO om de tafel te gaan en te onderhandelen over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Defensie gaf in deze vergadering te kennen niet te willen starten omdat ze nog met een tijdrovende interne afstemming over het nieuwe pensioenstelsel bezig was. Daarop hebben de SCO zich genoodzaakt gezien het formele overleg van de diverse werkgroepen op te schorten. Dit om de minister in de gelegenheid te stellen alles in het werk te stellen om zo snel mogelijk een mandaat te krijgen om wel tot een compleet arbeidsvoorwaardenresultaat te kunnen komen.

Gisteren bleek dus tijdens de vergadering dat Defensie nog steeds niet het gevraagde mandaat heeft en dus niet in staat is om met ons de onderhandelingen te kunnen starten. Voor de SCO was er daardoor geen andere keuze dan de huidige situatie te handhaven. Daarmee geven de SCO de minister meer tijd om ervoor te zorgen dat er wel een volledige mandaat ligt om te kunnen onderhandelen over een volwaardig pakket van arbeidsvoorwaarden. Het overleg van de formele werkgroepen blijft daardoor opgeschort. De termijn van opschorting is door de SCO verlengd tot uiterlijk het geplande SOD van 22 mei. Natuurlijk hopen wij dat Defensie dit mandaat eerder gereed heeft zodat wij zo snel mogelijk met elkaar aan tafel kunnen. De SCO zijn immers wél gereed om direct te starten met onderhandelen over een compleet arbeidsvoorwaardenresultaat.

De Defensienota 2018 stelt het defensiepersoneel centraal en wil investeren in de mensen, maar vooralsnog blijkt dit niet uit het uitblijven van het gevraagde mandaat. De SCO betreuren deze situatie ten zeerste, het was immers al geen sinecure om voor het zomerreces een arbeidsvoorwaardenresultaat te bereiken, maar elke dag die op deze wijze niet onderhandeld kan worden maakt dit nog lastiger! Wij houden je op de hoogte.

Meer over:
SOD
C&R