18 juli 2014

Overleg pensioenregeling 2015 is nog niet afgerond

Onderhandelingen over de pensioenregeling 2015 zijn gisteren - woensdag 16 juli - vastgelopen. Gezien de urgentie van het onderwerp hebben de bonden de minister van Defensie dringend verzocht om direct na het zomerreces verder te spreken over een definitieve regeling.

Per 2015 wijzigen de fiscale regels ten aanzien van de pensioenen. In de wandelgangen wordt dit Witteveen 2 genoemd. Deze wijzigingen raken ook de pensioenregeling voor het defensiepersoneel. Zo past de huidige pensioenregeling voor militairen niet meer binnen de fiscale kaders die per 1 januari 2015 van toepassing zijn.

In de afgelopen maanden is met Defensie onderhandeld om een fiscaal zuivere regeling voor de militaire pensioenen neer te leggen, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat bij militairen sprake is van een zogenaamde eindloonregeling.

Woensdag 16 juli zijn de bonden in een regulier overleg wederom met Defensie om de tafel geweest. Medewerkers van het APG, de uitvoeringsorganisatie van het ABP, waren ook bij dit overleg aanwezig.

De aanscherping van de wettelijke regels betekent dat de huidige pensioenopbouw niet ongewijzigd kan worden voortgezet. De inzet van de bonden is echter om de fiscale mogelijkheden optimaal te benutten. Over hoe dat zou kunnen, werd gisteren geen overeenstemming bereikt. Gedurende het zomerverlof worden varianten verkend en uitgewerkt om uiteindelijk tot een aanvaardbare uitkomst te komen.

Gezien de urgentie van het onderwerp hebben de bonden de minister van Defensie dringend verzocht om met hen direct na het zomerreces om de tafel te zitten, zodat een definitieve regeling kan worden besproken.