16 maart 2015

Q & A: Nieuw defensie pensioenstelsel eerste deelresultaat AVW 2015

Er is een eerste deelresultaat arbeidsvoorwaarden gesloten. Dat is een ingewikkeld resultaat waarover we veel vragen krijgen. Daarom hebben we de meest gestelde vragen en antwoorden – per onderwerp- voor u op een rij gezet.

Er wordt in dit eerste deelresultaat m.b.t. de AVW 2015 onderhandelingen gesproken over een nieuwe defensie pensioenstelsel voor militairen. Waarom is dit nodig?
Door kabinetsmaatregelen staat de huidige militaire eindloonregeling fors onder druk. Dat heeft straks ook gevolgen voor de hoogte van uw pensioen. De maatregelen die tot nu toe zijn doorgevoerd leidden al tot een versobering van uw pensioen. Dat kan, afhankelijk van uw inkomen en leeftijd, nu al oplopen tot ongeveer 14% minder pensioen. Als hier niets aan gedaan wordt neemt die versobering in 2016 nog verder toe en krijgt u in de toekomst nog minder pensioen. We moeten, gedwongen door al die kabinetsmaatregelen, daarom iets aan de militaire pensioenregeling gaan doen.

Betekent een nieuw defensie pensioenstelsel dat we overgaan naar het middelloon net als de burgers bij Defensie?
Nee, er is nog geen besluit genomen welk pensioenstelsel we in de toekomst gaan krijgen. Dat kan een middelloonstelsel zijn, maar ook een aangepast eindloonstelsel, een combinatie van beiden of nog een heel ander stelsel. Dat nog moet worden uitgedacht en uitgewerkt.

Waarom is er nog geen keuze voor het soort pensioenstelsel gemaakt in dit eerste deelresultaat?
Er is nog geen keuze gemaakt omdat een nieuwe pensioenstelsel goed moet aansluiten op het FPS en rekening moet worden gehouden met de bijzonder positie van de militair. Bovendien moet het nieuwe pensioenstelsel ook in samenhang met de nieuwe diensteinderegeling worden bekeken. Dat is een ingewikkeld vraagstuk waarbij gezocht moet worden naar het meest geschikte stelsel. Daarbij moeten we de juiste keuzes maken en dat kost tijd.

Waarom is het nodig de back-service kosten te verlagen in het nieuwe pensioenstelsel?
De back-service kosten worden in een eindloonstelsel vooral veroorzaakt door loonsverhogingen en bevorderingen, vaak nog op het einde van de militaire carrière. De kosten die daarmee samenhangen worden betaald door alle deelnemers aan de militaire pensioenregeling. Daaronder zitten ook de jongeren die door de invoering van het FPS mogelijk nooit een fase drie aanstelling bij Defensie krijgen. Die jongeren profiteren niet of veel minder van de voordelen van het huidige eindloonstelsel. Wij willen in de toekomst een pensioenregeling die goed is voor jong en oud.

Waarom is het nodig de franchise in het nieuwe stelsel te verlagen?
De franchise is een deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt omdat u daar later AOW voor krijgt. De franchise in het huidige militaire eindloonstelsel is op dit moment veel hoger dan het bedrag aan AOW dat u later ontvangt. Daarnaast zorgt een hoge franchise ervoor dat militairen met een lager inkomen weinig pensioen opbouwen. Dat is een ongewenst effect. Door de invoering van het FPS verlaten veel militairen Defensie op jonge leeftijd. Zij hebben dan nog weinig pensioen opgebouwd. Daar willen we iets aan veranderen.

Als de franchise wordt verlaagd, moet ik dan niet veel meer pensioenpremie gaan betalen en houd ik dan nu niet minder netto salaris over?
Ja, als de franchise wordt verlaagd houdt u van uw salaris netto minder over. U betaalt dan immers over een groter deel van uw salaris pensioenpremie. Maar we willen ook graag dat u later een behoorlijk pensioen hebt.
Omdat aanpassingen aan het pensioen gevolgen kan hebben voor het loon dat u nu ontvangt en aanpassingen aan het bezoldigingsstelsel ook gevolgen heeft voor het pensioen dat u kunt opbouwen is er in dit deelresultaat een relatie gelegd tussen het nieuwe pensioenstelsel en het salarisgebouw.

Gaat in de nieuwe pensioenregeling ook de pensioenleeftijd omhoog?
In de nieuwe pensioenregeling worden de pensioenleeftijd en AOW-leeftijd aan elkaar gekoppeld. In samenhang met de nieuwe diensteinderegeling kan daarmee voorkomen worden dat er in de toekomst nog een AOW-gat ontstaat. Door de pensioenleeftijd te koppelen aan de AOW leeftijd blijft de hoogte van het pensioen ook op een goed niveau. Die ophoging zal stapsgewijs plaatsvinden en gelijk opgaan met de ophoging van de AOW-leeftijd.

qa_deelresultaat_avw_2015.pdf