15 november 2017

Q&A's arbeidsvoorwaarden Speciaal voor NAD'ers

n tegenstelling tot sommige andere bonden kunnen onze niet actief dienende (NAD) leden ook een stem uitbrengen over het bereikte arbeidsvoorwaarden (AVW)-resultaat. Logischerwijs hebben echter veel onderwerpen uit het AVW-resultaat vooral betrekking op de medewerkers die nog in actieve dienst zijn (zie algemene Q&A’s elders op onze website). Wat levert dit resultaat dan op als je UGM-er of gepensioneerde bent? Hieronder de meest gestelde vragen vanuit onze fractie NAD. Onderaan kun je de veelgestelde vragen ook downloaden.

STATUS
1. Wat is de status van dit AVW-resultaat?
Over het AVW-resultaat vindt momenteel bij alle defensiebonden achterbanraadpleging plaats. Het resultaat wordt pas omgezet in een AVW-akkoord als Defensie en minimaal twee defensiebonden hun handtekening zetten. Daarna moeten alle afspraken nog worden uitgewerkt in regelgeving. Totdat het akkoord rond is kunnen er geen rechten worden ontleend aan de antwoorden uit deze Q&A.

INKOMEN
2. Ik heb gedurende 2017 de dienst verlaten (bijvoorbeeld naar een andere werkgever of UGM). Heb ik dan ook recht op de loonsverhoging?
Ja, de loonsverhoging van 2,5% over 2017 gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2017. Deze wordt naar rato ook uitgekeerd aan dienstverlaters.

3. Ik heb gedurende 2017 de dienst verlaten (bijvoorbeeld naar een andere werkgever of UGM). Heb ik dan ook recht op de eenmalige uitkering?
De éénmalige uitkering van 1% over 2017 wordt ook uitgekeerd aan dienstverlaters. In het geval van UGM wordt de uitkering berekend over het deel dat men nog werkzaam was bij Defensie en het deel dat men met UGM was.

4. Ik zat heel 2017 in de UGM. Heb ik ook recht op de loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen?
Ja, militairen die met UGM zijn hebben recht op dezelfde loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen als militairen die nog in actieve dienst zijn. Het ABP verwerkt deze verhogingen en (na)betalingen in dezelfde maanden als Defensie.

5. Ik ontving het hele jaar 2017 een uitkering van WWplus. Heb ik ook recht op de loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen?
Ja, WWplussers hebben recht op dezelfde loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen als militairen die nog in actieve dienst zijn. WWPlus verwerkt de loonsverhogingen in dezelfde maanden als Defensie. De eenmalige uitkeringen komen één maand later. In januari 2018 die van 1% over 2017, in februari 2018 die van 0,5% over 2018.

6. Ik ontving het hele jaar 2017 pensioen. Merk ik iets van de loonsverhogingen in mijn pensioen?
Nee, helaas. Het pensioen kan alleen verhoogd worden als de pensioenfondsen weer mogen indexeren. Dat kunnen wij aan de overlegtafel bij Defensie niet regelen, hoe graag we dat ook zouden willen. Indexeren zal pas weer mogelijk zijn als de pensioenfondsen voldoen aan de regels die hiervoor door het kabinet zijn gesteld of als het kabinet deze regels versoepelt.

7. Is er aan de AVW-tafel nog gesproken over een 100% reparatie van het AOW-gat?
Nee. Met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep zijn de mogelijkheden om nog verdere reparatie bij de (oud)werkgever via de overlegtafel af te dwingen tot een einde gekomen. Daarnaast is ook de grens bereikt wat wij nog aan AVW-geld in de reparatie van het AOW-gat kunnen stoppen zonder dat dit tot een onbalans leidt met de belangen van de andere groepen leden die afhankelijk zijn van het AVW-budget. Alleen een politieke oplossing zou nog kunnen leiden tot verdere reparatie van het AOW gat. Onze lobby hiertoe richting het nieuwe kabinet en de nieuwe Tweede Kamer zetten wij onverminderd door.

8. De koopkracht van gepensioneerden is de afgelopen jaren ernstig verslechterd. Wat onderneemt de AFMP daartegen?
Samen met de FNV blijven wij de druk op de politiek opvoeren om de koopkracht van gepensioneerden weer in de lift te krijgen. Hiervoor is het niet alleen nodig dat de indexatieregels veranderd worden, maar ook dat de AOW wordt verhoogd en de lasten worden verlicht via de belastingen en toeslagen. Het nieuwe kabinet zal snel gecombineerde maatregelen moeten nemen om het tij te keren.

PENSIOENBEREKENING
8. Ik ben in 2017 met pensioen gegaan. Telt de loonsverhoging mee in mijn pensioenberekening?
Nee, helaas. Over de maanden voor uw pensioen (bv. UGM) ontvangt u wel een nabetaling van de structurele verhoging (2,5%) en naar rato de incidentele uitkering (1%). Over de pensioenmaanden telt de verhoging helaas niet door en is er geen recht op nabetaling. Ook wordt uw pensioenberekening niet verhoogd. De hoogte van dit pensioen is namelijk gebaseerd op peildatum 1 januari 2016.

9. Ik ga in 2018 met pensioen. Telt de loonsverhoging mee in mijn pensioenberekening?
Ja. De peildatum van uw pensioen is 1 januari 2017. Daarin wordt de structurele verhoging van 2,5% met terugwerkende kracht meegenomen.

NIEUWE PENSIOENREGELING
10. Waarom moet de huidige pensioenregeling voor militairen gewijzigd worden?
De eindloonregeling (de huidige pensioenregeling) is mede vanwege de aanpassingen die door veranderende wet- en regelgeving iedere keer gemaakt moeten worden steeds minder goed uitvoerbaar geworden. Daarnaast staat ook het pensioenresultaat van de eindloonregeling door de wettelijke aanpassingen van de afgelopen jaren al een tijd lang onder druk. Een gevolg van die wettelijke maatregelen is dat veel (oud)militairen over een steeds kleiner deel van hun salaris pensioen op kunnen bouwen.

11. Ik ben gepensioneerd. Wat zijn de gevolgen voor mij als Defensie een nieuwe pensioenregeling voor militairen krijgt?
Een nieuwe pensioenregeling zal voor gepensioneerden geen gevolgen hebben. De hoogte van het pensioen is voor deze mensen al vastgesteld en zal niet worden gewijzigd.

12. Ik ben met UGM. Wat zijn de gevolgen voor mij als Defensie een nieuwe pensioenregeling voor militairen krijgt?
Die zijn nog niet bekend en zullen afhangen van de uitkomst van de onderhandelingen over de nieuwe militaire pensioenregeling. Daarover moet uiterlijk 1-10-2018 overeenstemming zijn bereikt. Dat betekent dat die regeling voor dat moment in de vorm van een nieuw AVW-resultaat aan de leden moet zijn voorgelegd en bekrachtigd.

13. Wat gebeurt er totdat de nieuwe pensioenregeling wordt ingevoerd?
Tot die tijd blijft de eindloonregeling in stand. Wel zullen er in 2018 meerdere veranderingen en vereenvoudigingen worden toegepast als overgangsjaar. Omdat deze wijzigingen los staan van de ledenraadpleging over de AVW zijn deze niet opgenomen in deze Q&A. Hierover is separaat door ons gecommuniceerd.

14. Wat gebeurt er met het al opgebouwde pensioen (onder de eindloonregeling) als Defensie een nieuwe pensioenregeling voor militairen krijgt?
Als Defensie een nieuwe pensioenregeling voor militairen krijgt, blijft het pensioen dat je reeds hebt opgebouwd onder de eindloonregeling gewoon in stand. Je gaat pensioen opbouwen volgens de nieuwe systematiek vanaf het moment dat de nieuwe pensioenregeling ingaat. Hoe er met het onder de eindloonregeling opgebouwde pensioen zal worden omgegaan (bijvoorbeeld het opnemen in de nieuwe regeling of het eindloon fixeren) zal onderdeel zijn van de onderhandelingen over de nieuwe regeling tussen de bonden en de werkgever.