17 november 2017

Q&A's over onderhandelaarsresultaat

Heb je vragen over het onderhandelaarsresultaat? Hier vind je Q&A’s met antwoorden op veelgestelde vragen. Onderaan kun je de veelgestelde vragen als pdf-bestand downloaden.

Op 12 oktober 2017 hebben de onderhandelaars een resultaat bereikt in het arbeidsvoorwaarden (AVW)-overleg. Nadat we onze leden hebben geïnformeerd tijdens de gezamenlijke informatiebijeenkomsten van de Centrales van Overheidspersoneel, is het nu de gelegenheid voor iedere bond om hun eigen achterbanraadpleging te houden. Daarna kunnen de bonden het resultaat bekrachtigen of alsnog afwijzen. Het AVW-akkoord treedt pas in werking als Defensie en de defensiebonden hun handtekeningen hebben gezet. Dat is mogelijk als in ieder geval twee centrales in het overleg het onderhandelaarsresultaat bekrachtigen.

Het is mogelijk dat u nog vragen hebt, of wilt u eerst meer informatie, voordat u ons kunt laten weten wat u van het resultaat vindt. Met deze Q&A proberen wij de meest gestelde vragen te beantwoorden. De vragen en antwoorden zijn gerangschikt op onderwerpen zoals genoemd in het AVW-resultaat. Aan de antwoorden op onderstaande vragen kunnen geen rechten worden ontleend. Dit komt onder meer doordat de afspraken uit het AVW-resultaat moeten worden uitgewerkt in regelgeving (zoals BARD, AMAR, enzovoorts).

In het AVW-resultaat zijn afspraken gemaakt over een nieuwe diensteinderegeling en het pensioenstelsel voor militairen. Als de wijzigingen ertoe leiden dat mensen persoonlijk in de problemen komen, zullen wij onze leden individueel ondersteunen en met de werkgever specifieke afspraken proberen te maken waarbij naar redelijkheid en billijkheid wordt geoordeeld over het individuele geval.

Logischerwijs hebben veel onderwerpen uit het AVW-resultaat en dus ook in deze Q&A vooral betrekking op de medewerkers die nog in actieve dienst zijn. In tegenstelling tot sommige andere bonden hebben onze postactieve leden uiteraard ook een stem in onze achterbanraadpleging. In een aparte Q&A (deze volgt later) besteden we dan ook specifiek aandacht aan de vragen uit deze groep.

Het AVW-resultaat bevat, naast bepalingen over onder andere inkomen en het (flexibel) personeelssysteem van Defensie, ook besluiten over een nieuw pensioen- en loongebouw voor militairen. De bedoeling is dat die nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2019 geïmplementeerd gaat worden. Om de huidige eindloonregeling tot die tijd uitvoerbaar te houden, moesten er voor het jaar 2018 een aantal wijzigingen worden doorgevoerd. Deze wijzigingen komen niet van de AVW-tafel, maar uit de reguliere pensioen overleggen. Omdat deze wijzigingen los staan van de ledenraadpleging over de AVW zijn deze niet opgenomen in deze Q&A. Hierover zal separaat door ons worden gecommuniceerd.

LOONONTWIKKELING

1. Wordt de loonsverhoging van 2,5% per 1-1-2017 ook doorberekend in het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering?
De loonsverhoging van 2,5% gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2017. Deze wordt nabetaald over het jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) van 2017.

2. Wanneer worden de loonsverhogingen van 2,5% en 1,5% uitgekeerd?
Als het resultaat wordt omgezet naar een akkoord binnen het huidige tijdspad zal de loonsverhoging van 2,5% worden uitgekeerd bij de salarisverwerking van december 2017. De loonsverhoging van 1,5% per 1-1-2018 maakt vanaf januari 2018 iedere maand deel uit van het salaris.

3. Wanneer worden éénmalige uitkeringen van 1% en 0,5% uitgekeerd?
Als het resultaat wordt omgezet naar een akkoord binnen het huidige tijdspad zal de éénmalige uitkering van 1% worden uitgekeerd bij de salarisverwerking van december 2017. De éénmalige uitkering van 0,5% zal worden uitgekeerd bij de salarisverwerking van januari 2018.

4. Zijn de éénmalige uitkeringen van 1% in december 2017 en 0,5% in januari 2018 gebaseerd op het jaarsalaris of het maandsalaris?
De eenmalige uitkering van 1% in december 2017 wordt berekend over het totale in 2017 ontvangen salaris. De eenmalige uitkering van 0,5% in januari 2018 wordt berekend over het jaarsalaris van 2018.

5. Ik heb gedurende 2017 de dienst verlaten (bijvoorbeeld naar een andere werkgever of UGM). Heb ik dan ook recht op de loonsverhoging?
De loonsverhoging van 2,5% over 2017 gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2017. Deze wordt naar rato ook uitgekeerd aan dienstverlaters.

6. Ik heb gedurende 2017 de dienst verlaten (bijvoorbeeld naar een andere werkgever of UGM). Heb ik dan ook recht op de eenmalige uitkering?
De éénmalige uitkering van 1% over 2017 wordt ook uitgekeerd aan dienstverlaters. In het geval van UGM wordt de uitkering berekend over het deel dat men nog werkzaam was bij Defensie en het deel dat men met UGM was.

7. Worden de loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen zwaarder belast?
Ja, volgens fiscale wetgeving moet Defensie over nabetalingen (2017) en eenmalige uitkeringen (2017 en 2018) het bijzondere belastingtarief toe passen. De loonsverhoging per 1-1-2018 maakt vanaf januari 2018 deel uit van het reguliere maandsalaris. Die wordt normaal belast.
Eventueel teveel betaalde belasting kan overigens worden teruggevraagd of verrekend bij de jaarlijkse belastingaangifte.

FLEXIBEL PERSONEELSSYSTEEM

8. Hoe wordt het vrijwillig vertrek uit FPS fase 3 gestimuleerd?
Bepaalde groepen personeel kunnen gebruik maken van een set van stimulerende maatregelen, zodat zij gemakkelijker een andere baan kunnen vinden buiten Defensie. Welke groepen dit zijn wordt verder uitgewerkt zodra de leden van de bonden akkoord gaan met het onderhandelingsresultaat.

9. Welke functies komen in aanmerking voor de vertrekregeling voor militairen in FPS fase 3?
Welke groepen personeel dit zijn wordt verder uitgewerkt zodra de leden van de bonden akkoord gaan met het onderhandelingsresultaat. Defensie en de bonden stellen in overleg het te gebruiken instrument en de groepen personeel vast voor wie het wenselijk is om vrijwillig vertrek te stimuleren (dit zijn niet automatisch de knelpuntcategorieën zoals nu vastgesteld voor het SBK 2012).

10. Wat houdt de behoud premie voor militairen in FPS fase 2 in?
Op dit moment besluiten veel fase 2 militairen defensie al te verlaten nog voordat het doorstroombesluit is genomen of direct nadat een negatief doorstroombesluit is ontvangen. De behoud premie heeft als doel om militairen in fase 2 te stimuleren om langer bij Defensie te blijven werken. Dit is een nieuw instrument en dus niet te verwarren met de bindingspremie.

11. Is de behoud premie alleen voor nieuw in te stromen personeel of ook voor de huidige medewerkers in Fase 2?
De regeling rondom de behoud premie moet nog worden uitgewerkt. De exacte details en de groepen van personeel waarop dit van toepassing wordt, moeten worden vastgesteld in het georganiseerd overleg. Als een bepaalde functiegroep gestimuleerd moet worden om langer te blijven, ligt het niet in de verwachting om daarbij een onderscheid te maken tussen nieuw personeel en al zittend personeel.

12. Is de behoud premie een bruto of een netto bedrag?
De regeling rondom de behoud premie moet nog worden uitgewerkt. De exacte hoogte, periode en wijze van uitbetaling is dus nog niet bekend. Naar verwachting zal de premie bruto op de gebruikelijke wijze worden uitgekeerd.

13. Hoe gaat de nieuwe, uniforme employabilityorganisatie exact vormgegeven worden?
De exacte vormgeving van deze organisatie moet nog worden uitgewerkt. Dat zal door middel van een regulier reorganisatie traject plaats moeten gaan vinden. Het uitgangspunt is dat deze employability-organisatie centraal/defensiebreed gaat werken en voldoende mandaat krijgt zodat de loopbaan- en/of opleidingsafspraken ook bindend en afdwingbaar zijn.

14. Wordt het verhoogde (20%) en verlengde (tot 5 jaar voor LOM) scholingsbudget voortaan persoonsgebonden, bindend en controleerbaar - bijv. via Peoplesoft?
Ja, het budget is straks persoonsgebonden en afspraken die daarover met de medewerker gemaakt worden zijn straks rechtspositioneel bindend. Over de bedrijfsvoering voor het uitvoeren van deze afspraak moet nog overleg plaatsvinden. Dit is een onderwerp waar de medezeggenschap in betrokken dient te worden.

15. Wat worden de voorwaarden en garanties rondom stages en werkervaringsplaatsen?
Het uitgangspunt is dat medewerkers op basis van vrijwilligheid, voor een relatief korte periode, zowel binnen als buiten Defensie, te werk gesteld kunnen worden met de zekerheid van behoud van werk en terugkeer naar oude functie. De exacte voorwaarden (lengte, vergoeding, terugkeer, enz.) kunnen we pas uitwerken aan de overlegtafel na goedkeuring van het AVW-resultaat.

NIEUWE DIENSTEINDEREGELING

16. Wat houdt de nieuwe diensteinderegeling in?
De nieuwe diensteinderegeling houdt in dat de ontslagleeftijd voor militairen wordt gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Militairen gaan daardoor met leeftijdsontslag 5 jaar voor de op dat moment voor hen individueel geldende AOW-leeftijd. De militair heeft hierdoor in de nieuwe diensteinderegeling geen AOW-gat meer.

17. Wat is het verschil tussen de huidige en de nieuwe diensteinderegeling?
In de nieuwe diensteinderegeling is er een hogere ontslagleeftijd, namelijk vijf jaar vóór de AOW-datum, gaat het pensioen in op de AOW-datum in plaats van met 65 jaar en is er daardoor geen AOW-gat.

18. Voor wie geldt de nieuwe diensteinderegeling?
De nieuwe diensteinderegeling is van toepassing op alle militairen die op of vanaf 1 januari 2017 in FPS fase 3 zitten of terecht komen.

19. Ik val onder AMAR 39a. Waarom ga ik ‘automatisch’ over naar de nieuwe diensteinderegeling en moet ik ervoor kiezen om terug te gaan naar de oude diensteinderegeling?
Het uitgangspunt is dat alle militairen overgaan naar de nieuwe diensteinderegeling. Dat was al afgesproken in het 1e deelakkoord. De militair die valt onder het overgangsrecht kan terug naar de ‘oude’ regeling. Dat betekent dat men dan kiest voor de oorspronkelijke ontslagleeftijd, dat het pensioen ingaat op 65 jaar, en gebruik maakt van de AOW-gat compensatie.

20. Als ik langer doorwerk, bouw ik dan meer pensioen op?
Ja, voor ieder jaar dat je langer doorwerkt bouw je in dat jaar een heel jaar pensioen op in plaats van ½ jaar per jaar zoals het geval is in je UKW-periode.

21. Heeft het feit dat ik langer doorwerk naast een hogere pensioenopbouw nog meer gevolgen voor mijn pensioenuitkering?
Als je langer doorwerkt en later met pensioen gaat wordt de periode waarover je jouw pensioen opneemt korter. Het gevolg daarvan is een hogere pensioenuitkering. Dat geldt alleen voor het deel aanvullend pensioen en niet voor het deel AOW.

22. Hoeveel hoger valt mijn pensioen door een hogere opbouw en hogere uitkering per jaar uit als ik langer doorwerk?
Een exact antwoord hierop is niet te geven, maar de vuistregel op dit moment is dat men voor ieder jaar langer doorwerken ongeveer 7% meer pensioen per jaar ontvangt.

23. Wat houdt het overgangsrecht bij de nieuwe diensteinderegeling in en voor wie geldt het?
Het uitgangspunt is dat alle militairen overgaan naar de nieuwe diensteinderegeling. Voor een paar categorieën militairen bestaat de mogelijkheid te opteren voor de nu bestaande regeling, als zij dienen tot vijf jaar voor de geldende AOW-leeftijd te bezwaarlijk vinden. Dat zijn:
- Alle militairen die vallen onder de overgangsbepaling leeftijdsontslag van artikel 39a AMAR;
- Alle militairen geboren in de jaren 1963 t/m 1969
- Militairen van CZSK beneden de rang van LTZ1 die geboren zijn in 1975 of 1976 mits zij vóór 1 januari 2017 waren aangesteld bij het beroepspersoneel

Daarnaast kunnen militairen die onder artikel 39a vallen en die volgens de nieuwe diensteinderegeling vier jaar of meer, langer zouden moeten dienen dan volgens de huidige regeling, er voor kiezen om vier jaar na de huidige ontslagdatum met leeftijdsontslag te gaan

24. Wanneer moet ik laten weten dat ik (alsnog) kies voor de huidige diensteinderegeling?
Er is tussen de bonden en de werkgever nog geen harde datum afgesproken, maar op dit moment wordt er door de werkgever vanuit gegaan dat je uiterlijk op 1 april 2018 laat weten of je ervoor kiest om terug te gaan naar de huidige diensteinderegeling. Heeft de werkgever op de keuzedatum jouw keuze niet ontvangen dan gaat de werkgever er van uit dat je kiest voor de nieuwe diensteinderegeling. Nadere informatie over de wijze waarop deze keuze bekend gesteld moet worden, volgt zo snel mogelijk als er sprake is van een akkoord.

25. Blijven de oude inverdienmogelijkheden en aanspraken in de nieuwe diensteinderegeling bestaan?
Ja, de huidige mogelijkheden om in te verdienen blijven ook in de nieuwe diensteinderegeling bestaan. De aanspraken die door jou opgebouwd zijn onder de huidige diensteinderegeling worden meegenomen naar de nieuwe diensteinderegeling.

26. Wat houdt de verruimde inverdienmogelijkheid in?
Vanaf 1 januari 2017 wordt over alle periodes waarbij de Arbeidstijdenwet voor ten minste zeven aaneengesloten dagen buiten werking is gesteld inverdiend op de ontslagleeftijd. Dat betekent bijvoorbeeld dat activiteiten als varen, vliegen, en oefenen ook tot ‘inverdientijd’ kunnen leiden. De helft van de periode wordt vervolgens inverdiend. Voor deze inverdienmogelijkheid geldt geen maximum.

27. Gelden de verruimde inverdienmogelijkheden ook voor de mensen van de overgangsregeling die kiezen voor de oude diensteinderegeling?
Nee, als je ervoor kiest om terug te gaan naar de huidige diensteinderegeling blijven alleen de huidige aanspraken en afspraken over het inverdienen daarvoor van kracht. Dat geldt ook voor het maximum van 2 jaar dat kan worden inverdiend.

28. Wat houdt de 4=4 maatregel in?
De 4=4 maatregel geldt alleen voor militairen die vallen onder artikel 39a van het AMAR én voor wie in de nieuwe diensteinderegeling de datum van leeftijdsontslag 4 of meer dan 4 jaar is verwijderd van de huidige ontslagleeftijd. Militairen die hieronder vallen en waarbij de nieuwe ontslagleeftijd bijvoorbeeld 5 of 6 jaar opschuift, kunnen hiervoor kiezen. Zij vallen dan onder de nieuwe diensteinderegeling, maar beperken het langer doorwerken tot 4 jaar. Inverdienen is in deze variant niet mogelijk.

29. Wanneer moet ik laten weten dat ik binnen de nieuwe diensteinderegeling kies voor de 4=4 maatregel?
Er is tussen de bonden en de werkgever nog geen harde datum afgesproken, maar op dit moment wordt er door de werkgever vanuit gegaan dat je uiterlijk op 1 april 2018 de werkgever moet laten weten of je kiest voor de 4=4 regel. Heeft de werkgever op de keuzedatum jouw keuze niet ontvangen dan gaat de werkgever er van uit dat je kiest voor de ontslagleeftijd die hoort bij de nieuwe diensteinderegeling. Je krijgt nog nadere informatie over de wijze waarop je je keuze bekend moet maken.

30. Kan ik een gesprek aanvragen om mijn persoonlijke situatie te bespreken en zo ja, bij/met wie?
Je dient in eerste instantie een gesprek aan te vragen bij de werkgever met uw P&O-adviseur/commandant. Indien dit gesprek voor jou onvoldoende duidelijkheid biedt of je het met de uitleg van uw P&O adviseur/commandant niet eens bent kun je uiteraard ook altijd contact opnemen met de MARVER.

31. Ik maak nu gebruik van de voorziening Tijdelijk Langer Doorwerken. Als ik alsnog kies voor de huidige diensteinderegeling, wanneer ga ik dan met ontslag?
Er is tussen de bonden en de werkgever nog geen harde datum afgesproken, maar op dit moment wordt er door de werkgever vanuit gegaan dat je uiterlijk op 1 april 2018 de werkgever moet laten weten of je kiest voor de nieuwe diensteinderegeling. Als je er voor kiest om gebruik te maken van de huidige diensteinderegeling ga je alsnog met UGM.

32. Ik dien op dit moment na. Kan ik ook kiezen voor de nieuwe diensteinderegeling?
Het recht op nadienen was de afgelopen jaren formeel opgeschort. Sommige militairen hebben toch van Defensie op basis van de oude regelgeving de mogelijkheid gekregen om na te dienen. Dat nadien besluit blijft geldig. Je kunt dus door blijven werken tot het einde van de daarin afgesproken periode (maximaal 2 jaar na oorspronkelijke ontslagleeftijd). Daarna ga je met UGM. Je kunt niet kiezen voor de nieuwe diensteinderegeling.

33. De nDER heeft een aantal keuzemogelijkheden. Komen er rekenmodellen en voorbeelden van opties?
De werkgever heeft toegezegd dat er tijdig een rekentool op het intranet beschikbaar zal zijn om de militairen die het aangaat te helpen bij het maken van een keuze. Deze rekentool moet een zo goed mogelijk individueel beeld geven wat een keuze van de nDER voor hem of haar gaat betekenen en welke (financiële) effecten een dergelijke keuze heeft.

34. Als ik ervoor kies om in de nDER te blijven wat zijn dan de effecten/gevolgen?
Een keuze voor de nDER betekent dat u langer door gaat werken op basis van de geldende rechtspositie (deelname aan het functietoewijzingsproces etc.). Elk jaar dat je langer blijft werken levert een verhoogde pensioenopbouw op. Uitgaande van de AOW-gerechtigde leeftijd ga je op de voor jou verwachte datum van AOW -5 jaar met UGM en ontvang je UGM tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Op die leeftijd krijg je AOW en pensioen, zodat er geen AOW-gat meer is, ook niet als de AOW-datum na je leeftijdsontslag verder stijgt.

35. Indien men gebruik maakt van de nDER, hoe zit dat dan met bijv. ontslagbescherming, DCP en ouderenbeleid?
Men gaat doorwerken onder de bestaande rechtspositie. Dat betekent dat alles opschuift, ook bijv. de ontslagbescherming en dat weer deelgenomen gaat worden aan het functie toewijzingsproces. Er komen binnen twee jaar concrete aanbevelingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, waaronder de DCP en het ouderenbeleid, Op basis daarvan gaan in het overleg concrete afspraken gemaakt worden om zodoende invulling te geven aan het levensfase bewust personeelsbeleid.

36. Kunnen we in onze laatste termijn nog solliciteren?
Ja, de regel is dat de normale rechtspositie wordt gevolgd.

PENSIOEN

37. Wat gebeurt er met het al opgebouwde pensioen (onder de eindloonregeling) als Defensie een nieuwe pensioenregeling voor militairen krijgt?
Als Defensie een nieuwe pensioenregeling voor militairen krijgt, blijft het pensioen dat je reeds hebt opgebouwd onder de eindloonregeling gewoon in stand. Je gaat pensioen opbouwen volgens de nieuwe systematiek vanaf het moment dat de nieuwe pensioenregeling ingaat. Hoe er met het onder de eindloonregeling opgebouwde pensioen zal worden omgegaan (bijvoorbeeld het opnemen in de nieuwe regeling of het eindloon fixeren) zal onderdeel zijn van de onderhandelingen over de nieuwe regeling tussen de bonden en de werkgever.

38. Wat zijn de financiële gevolgen van de eventuele overgang van eindloon naar bijvoorbeeld een middelloon?
Die zijn nog niet bekend en zullen afhangen van de uitkomst van de onderhandelingen over de nieuwe militaire pensioenregeling. Daarover moet uiterlijk 1-10-2018 overeenstemming zijn bereikt. Dat betekent dat die regeling voor dat moment in de vorm van een nieuw AVW-resultaat aan de leden moet zijn voorgelegd en bekrachtigd.

39. Wat betekent de overgangsregeling in 2018 voor de maandelijkse pensioenpremie van militairen?
Voor de pensioenregeling in 2018 wordt de premie gehanteerd die bij de eindloonregeling hoort. Hetzelfde geldt voor premiestijgingen. ABP moet de pensioenpremie voor 2018 nog vaststellen.

40. Waarom moet de huidige pensioenregeling voor militairen eigenlijk gewijzigd worden?
De eindloonregeling (de huidige pensioenregeling) is mede vanwege de aanpassingen die door veranderende wet- en regelgeving iedere keer gemaakt moeten worden steeds minder goed uitvoerbaar geworden. Daarnaast staat ook het pensioenresultaat van de eindloonregeling door de wettelijke aanpassingen van de afgelopen jaren al een tijd lang onder druk. Een gevolg van die wettelijke maatregelen is dat veel militairen over een steeds kleiner deel van hun salaris pensioen op kunnen bouwen.

41. Als de pensioenregeling voor militairen wordt aangepast (bijv. naar middelloon) bestaat er dan ook straks een mogelijkheid om gebruik te maken van het ‘keuzepensioen’?
Dat is nog niet bekend en zal afhangen van de uitkomst van de onderhandelingen over de nieuwe militaire pensioenregeling. Wel is nu al afgesproken dat in die onderhandelingen gekeken gaat worden of die mogelijkheid in de nieuwe regeling kan worden opgenomen.

CAFETARIAMODEL

42. Kan ik met de eindejaarsuitkering 2017 al gebruik maken van de fiets- en pc-regeling?
Nee, deze uitbreiding gaat pas in per 1 januari 2018. Vanaf 1 januari 2018 kan iedereen ervoor kiezen om maximaal € 750 van het belaste salaris of je vakantie-uitkering uit te ruilen voor een onbelast bedrag voor een fiets en/of pc. Dit betekent dat je over het uitgeruilde bedrag geen belasting hoeft te betalen. Nadere details moeten nog worden uitgewerkt.

43. Blijft binnen het cafetariamodel naast de nieuwe fiets- en pc-regeling de mogelijkheid bestaan om de eindejaarsuitkering uit te ruilen tegen woon- werkverkeer?
Ja. De mogelijkheid blijft bestaan om de belaste eindejaarsuitkering uit te ruilen voor een onbelaste aanvullende kilometervergoeding voor woon-werkverkeer met eigen vervoer. De fiets- en pc-regeling is een uitbreiding van de mogelijkheden.

44. Kunnen we de vakbondscontributie dit jaar ook weer aftrekken van het belastbaar inkomen?
Nee, de regels voor aftrek van de vakbondscontributie zijn gewijzigd. Dat had ondergebracht moeten worden in het cafetariamodel. Omdat ook de werkgever daar een deel aan bij moet dragen is in de onderhandelingen de keuze gemaakt om de ruimte die beschikbaar is anders te gebruiken. Zie vraag 42.

EXTRA BESLAGLEGGING

45. Heeft de afspraak over extra beslaglegging betrekking op de VEB toelage?
Nee, de VEB-toelage heeft te maken met de pakketvergelijking die in de jaren 80 van de vorige eeuw heeft plaatsgevonden en staat volledig buiten de afspraken die gemaakt zijn over de extra beslaglegging.

46. Waarom staat in het AVW-resultaat niets over het verbeteren van de TOD?
De discussie over de toelagen, waaronder dus ook de TOD, zal het komende jaar worden gevoerd bij de onderhandelingen over een nieuw loongebouw in relatie tot het nieuwe militaire pensioenstelsel. De uitkomst van die onderhandelingen dienen op een zodanig tijdstip in de vorm van een nieuw AVW-resultaat aan de leden te zijn voorgelegd om daarover uiterlijk 1 oktober 2018 overeenstemming te hebben bereikt.

HUISVESTING EN VOEDING

47. Wat wordt bedoeld met een tegemoetkoming ‘daadwerkelijk gebruik’ van voeding?
“Daadwerkelijk gebruik” betekent dat voeding wordt genuttigd op (in beginsel) de plaats van tewerkstelling. Er vindt verrekening plaats bij verlof, roostervrije dagen, ziekte of thuiswerken.

48. Ben ik verplicht om bij Paresto te eten om voor de vergoeding voor voeding in aanmerking te komen?
Je hoeft niet in een kantine van PARESTO of een andere defensiecateraar te eten om voor de vergoeding voor voeding in aanmerking te komen. Er hoeven ook geen bonnen te worden overlegd.

BURGERPERSONEEL

49. Ik zie in het resultaat weinig tekst over burgermedewerkers. Komt er ook nog iets op papier voor de burgerambtenaar?
Dit AVW-resultaat is er voor militaire en burgerambtenaren. De afspraken die (ook) voor burgerambtenaren gelden gaan over de loonontwikkeling, de oprichting van een employabilityorganisatie, de ontslagleeftijd van burgerambtenaren, het cafetariamodel, levensfasebewust personeelsbeleid en extra beslaglegging.

50. Mag burgerpersoneel ook gebruik maken van de huisvesting- en voedingsregeling?
Burgerambtenaren hebben niet dezelfde aanspraken op huisvesting en tegemoetkoming in voedingskosten als militairen. Voor burgerambtenaren bestaan deze aanspraken op huisvesting en tegemoetkoming in voedingskosten momenteel alleen in bijzondere gevallen. Het is de bedoeling om in de nieuwe regeling ook aanspraken over huisvesting en voeding voor burgerambtenaren op te nemen.

51. Zijn er mogelijkheden voor burgers om langer door te werken bij Defensie dan de voor hen geldende AOW leeftijd?
Nee, het BARD wordt vanaf 1-1-2018 aangepast zodat burgers in de toekomst op de voor hen geldende AOW-leeftijd met ontslag zullen gaan. Dat betekent dat er voor burgers niet de mogelijkheid in het BARD opgenomen wordt om tot een later moment dan de AOW datum door te werken bij Defensie.

SBK

52. Wat gebeurt er met de huidige SBK-afspraken?
Het SBK 2012 wordt op het moment dat dit AVW-resultaat een akkoord wordt verlengd tot 1 oktober 2018.

Download hier de FAQ's in pdf.

Meer over:
SOD
C&R