22 februari 2023

Regeling Adaptief aan de Grens eenmalig verlengd

De pilot Adaptief aan de Grens wordt met maximaal een jaar verlengd tot 1 februari 2024. Dit hebben de defensiebonden en Defensie na een recent overleg in het SOD besloten. Deze verlenging moet alle partijen de nodige tijd en ruimte bieden om een structurele regeling ten behoeve van flexibele inzet voor de KMar voor te bereiden aan de hand van een nieuw en gedegen plan van aanpak.

De Marechausseevereniging had liever gezien dat er al een definitieve oplossing zou zijn, maar begrijpt dat een verlenging nodig is om verder te kunnen praten over een definitieve regeling waarvoor nog verschillende relevante aspecten moeten worden uitgekristalliseerd. Afgesproken is in ieder geval vóór komende zomer een plan van aanpak op de overlegtafel te hebben liggen.

Piekmomenten 
De lopende pilot, in het kader waarvan de KMar op piekmomenten burgers inzet bij de controle van paspoorten op vooral de luchthavens Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport, had een looptijd van drie jaar. Deze tijdelijke capaciteit wil de MARVER alleen in een tijdelijke regeling vastleggen en nog niet in de vaste rechtspositie, omdat het nog steeds om een pilot gaat. Uiteindelijk moet een definitieve regeling voor personeel dat inzetbaar is als flexibele capaciteit opgenomen worden in de vaste rechtspositie. Daarbij moet er wat de MARVER betreft breder worden gekeken dan alleen naar de paspoortcontrole. Wij vinden het daarbij van groot belang dat ook de medezeggenschap hierbij wordt betrokken, mede omdat uiteindelijk een reorganisatietraject zal moeten volgen om deze flexibele capaciteit structureel in de organisatie te borgen.

Bezwaren
Onze uiteindelijke instemming met de verlenging van de pilot betekent overigens niet dat onze eerdere bezwaren over de inzet van burgers voor een operationele KMar-taak uit de wereld zijn. Naar onze overtuiging moet de definitieve nieuwe regeling daarom niet automatisch gebaseerd zijn op de uitgangspunten van de oorspronkelijke pilot Adaptief aan de Grens. Naast bestaande mogelijkheden dienen volgens ons ook de afspraken over nieuwe inzetvormen uit de laatste cao in deze discussie te worden betrokken. Operationele taken van Defensie moeten vanwege de bijzondere taakstelling van de krijgsmacht door militairen worden uitgevoerd, zo vinden wij. Als dat ook door burgers gedaan kan worden, zal dat leiden tot een discussie of die taken wel moeten worden beschouwd als een defensietaak. De uit de huidige pilot voortgekomen ervaringen vinden wij overigens wel waardevol voor het vervolg van de discussie over het inrichten van een ‘flexibele schil’ voor de KMar.

Meer over:
C&R