11 augustus 2023

Reorganisatie LTC stap 4 naar de volgende fase

Tijdens een extra ingelast IOREO KMar op 9 augustus jl. is het concept voorlopig reorganisatieplan (cVRP) LTC stap 4 behandeld. De uitkomst van dit overleg tussen de Marechausseevereniging en andere defensiebonden met de KMar is dat het plan kan worden aangeboden aan de werkgroep REO van het sector overleg defensie (SOD). Daarmee gaat de reorganisatie LTC stap 4 een volgende fase in. Doordat het plan nu door kan naar de werkgroep REO kan het formele overlegtraject met de medezeggenschap (MC) van start.

Daar staat meestal acht weken voor, maar vaak kan dat ook sneller als de MC in het voortraject goed betrokken is geweest. Als nadat de MC advies heeft uitgebracht het overleg tot overeenstemming tussen de MC en HDE heeft geleid, kan er een voorlopig reorganisatieplan naar de werkgroep REO gestuurd worden waar dan de finale behandeling zal plaatsvinden.

Algemene personele aspecten 
Tijdens het overleg over het plan bleek dat er nog de nodige algemene personele aspecten voor deze reorganisatie aan de orde zijn waar we als bonden met de KMar nog niet uit konden komen. Naast aanpassingen die nog nodig zijn in het plan met betrekking tot de afspraken die in deze IOREO gemaakt zijn om deze reorganisatie voor jullie zo goed mogelijk te laten verlopen, werden we het niet eens over het toepassen van zogenaamde beleidsruimte voor een aantal functies.

Zwaarwegende redenen
Bij gebruik van die ruimte door de werkgever kunnen functies een rang hoger of lager worden vastgesteld dan de uitkomst van de functiewaardering. Dat kan alleen als daar zwaarwegende redenen voor zijn. De argumentatie die door de KMar werd aangevoerd om dat voor een aantal functies toe te passen was voor alle bonden niet voldoende. Vooral het lager vaststellen van de rang van een grote groep functies bij de Arrestanten Transport & Parketpolitie (ATP) is daarbij voor ons een struikelpunt. Die medewerkers krijgen dan namelijk niet het salaris wat op grond van de functiewaardering bij die werkzaamheden hoort.
Wanneer de behandeling in de werkgroep REO plaats kan vinden is nu nog niet bekend. Zodra dat het geval is laten we jullie dat uiteraard weten. Na afronding van dit traject start de personele vulling van de reorganisatie. Dat zal het moment zijn dat jullie duidelijkheid krijgen over jullie plek in de nieuwe organisatie. Wil je meer weten over hoe dat traject eruit ziet, lees dan in onze ledenapp het artikel dat wij in Interventie 3/2022 hierover hebben gepubliceerd.

Aantal fases 
Het reorganisatietraject van het LTC is begonnen in 2015 en verloopt in een aantal fases. Fase drie is in 2019 afgerond en raakte vooral onze leden die werkzaam waren op de staf en in de ondersteuning. Op dit moment vindt fase 4 plaats waarbij ook de brigades aan bod zijn en waar het grootste deel van het KMar personeel bij betrokken is.

Eerdere artikelen 
Wil je meer weten over het verloop van het overlegproces rond het reorganisatietraject van het LTC, lees dan onze eerdere artikelen over dit onderwerp via de onderstaande links:

- LTC Thermometer: Februari 2015
- Antwoorden op vragen over Reo LTC en aanpassing functiebeschrijving
- BCO 2 reorganisatieplan LTC, Staf en OTCKMar afgerond
- Personele invulling LTC afgerond

Meer over:
LTC