25 november 2016

Tijdelijk langer doorwerken

Op dringend verzoek van de Centrales van Overheidspersoneel heeft de minister van Defensie op 24 november jl. een voorstel ingediend om tijdelijk langer doorwerken vanaf 1 januari 2017 mogelijk te maken. Na uitvoerig beraad hebben de Centrales aangegeven met het voorstel in te stemmen om hiermee eindelijk de noodzakelijke duidelijkheid voor de militairen uit de overgangsregeling (AMAR artikel 39a) te verkrijgen in afwachting van een nieuwe diensteinderegeling.

n het eerste deelakkoord is overeengekomen dat per 1 januari 2017 een nieuwe diensteinderegeling (nDER) zou worden geƫffectueerd. Het effectueren van de nDER per 1 januari 2017 is niet mogelijk.

Keuzemogelijkheid
Het is wenselijk om de militairen die in de periode van 1 januari 2017 tot de inwerkingtreding van de nDER leeftijdsontslag militairen (LOM) wordt verleend toch de mogelijkheid te geven om langer te kunnen doorwerken. Deze keuzemogelijkheid voorziet in de behoefte van militairen die twijfelen of zij voor de huidige diensteinderegeling dan wel de nDER zullen kiezen. Op het moment dat de exacte condities bekend zijn, kan de militair aangeven of hij in de nDER wenst te blijven of gebruik maakt van zijn aanspraken op de huidige diensteinderegeling.

Vrijwillig nadienen
In 2001 is ter stimulering van het langer doorwerken het vrijwillig nadienen geĆÆntroduceerd. Het vrijwillig nadienen is afgelopen jaren als onderdeel van een aantal personeelsmaatregelen opgeschort tot 31 december van dit jaar. Per 1 januari 2017 komt de nota over vrijwillig nadienen uit 2001 te vervallen. Hiervoor in de plaats zal dus de mogelijkheid om tijdelijk langer door te werken zoals hierboven beschreven worden ingericht.

Voorwaarden
De exacte voorwaarden die voor de overgangsperiode gelden zijn opgenomen in de bijgevoegde brief.

 1600615_-_ap_tijdelijk_langer_doorwerken.pdf