4 mei 2016

Verbazing over instructie Defensie Conditie Proef

De Marechausseevereniging heeft met verbazing kennis genomen van de nieuwe instructie van de CDS over de Defensie Conditie Proef (DCP). De instructie rammelt aan alle kanten. Zo lijkt het net alsof militairen boven de 60 jaar operationeel moeten doorwerken, terwijl dat niet zo is.

De MARVER stoort zich er aan dat er in deze instructie de verplichting en eisen zijn opgenomen voor het afleggen van de DCP voor militairen boven de 60 jaar. Daarmee wordt de suggestie gewekt dat (operationeel) doorwerken boven de 60 jaar voor iedereen een voldongen feit is. Maar de afspraken in het eerste deelakkoord Arbeidsvoorwaarden over de nieuwe diensteinderegeling hebben nog geen enkele rechtskracht. Dat is pas het geval als de militaire vakbonden en de werkgever Defensie tot een nieuwe diensteinderegeling en daarmee samenhangende afspraken zijn gekomen.

Geen overeenstemming met centrales
De nieuwe CDS-instructie betreft een dienstvoorschrift dat op 1 februari 2016 van kracht is geworden, en die voor de militair een verplichting is om uit voeren wat erin staat. Het is echter nog maar de vraag of de CDS bevoegd is om over alle aspecten die in deze instructie staan aanwijzingen te geven zonder dat daarover door de Minister met de centrales overeenstemming is bereikt. De MARVER krijgt over deze verwarring scheppende instructie dan ook veel vragen van leden.

Verantwoordelijkheid
Ook verbazingwekkend is dat er in de instructie een bepaalde taak voor de militair is vastgelegd. Er wordt gesteld dat de militair zelf verantwoordelijk is voor het op peil zijn van zijn of haar fysieke fitheid. Uiteraard dient iedere medewerker zorg te dragen voor een goede gezondheid. Dat is echter iets anders dan fysieke fitheid. Hiermee wordt bedoeld dat de militair zelf moet zorgen dat hij of zij fit genoeg is om de defensietaken uit te kunnen oefenen.

Bijzondere positie
Volgens de MARVER hangt dit echter samen met de bijzondere positie van de militair en draagt voornamelijk de werkgever verantwoordelijkheid om daarvoor de nodige voorzieningen te bieden en maatregelen te treffen (zoals bijvoorbeeld trainen in werktijd en professionele begeleiding). Zolang hierover geen bindende afspraken zijn gemaakt, kan het niet behalen van de DCP geen rechtspositionele gevolgen hebben. Juiste communicatie De MARVER heeft Defensie met klem verzocht in te grijpen en binnen de defensieorganisatie te zorgen voor een juiste communicatie over dit onderwerp.

Meer over:
SOD
GVW