11 juli 2015

Voorlopige oplossing AOW-gat Regeling met terugwerkende kracht

Er komt een voorlopige regeling die de negatieve gevolgen van het ophogen van de AOW-leeftijd voor defensiepersoneel moet ondervangen. Donderdag 9 juli 2015 is in het sectoroverleg Defensie (SOD) het overleg over deze regeling afgerond. Gewezen defensiepersoneel met een AOW-gat dat daar op grond van de regeling recht op heeft, zal een (maandelijkse) tegemoetkoming gaan ontvangen. Deze bestaat uit het ontbrekende bruto AOW-bedrag, inclusief de inkomensonder-steuning AOW en de maandelijkse opbouw vakantiegeld. De tegemoetkoming geldt vanaf de eerste dag dat er sprake is van een AOW-gat en loopt door totdat de AOW-leeftijd van de gewezen defensiemedewerker is bereikt. Gewezen defensiepersoneel dat al met een AOW-gat geconfronteerd is of het al achter de rug heeft zal eveneens worden gecompenseerd. De regeling is van voorlopige aard en gaat in op 1 oktober 2015.

De overeengekomen regeling is het gevolg van de afspraken over het AOW-gat uit het eerste deelakkoord arbeidsvoorwaarden 2015. Daarin is afgesproken dat Defensie en de Centrales voor defensiemedewerkers die worden geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het ontbreken van AOW, een voorziening zouden treffen. Zoals bekend hebben de leden van de ACOP (AFMP, MARVER en FNV Overheid) dit eerste deelresultaat afgewezen. Door het ‘ja’ van de andere centrales van overheidspersoneel is dit eerste deelresultaat toch een akkoord geworden vanwege de in het overleg geldende spelregels. Daarom heeft ook de ACOP samen met de andere centrales in het overleg meegewerkt aan het tot stand komen van deze voorziening.

Terugwerkende kracht
De nu afgesproken regeling gaat gelden voor gewezen militair- en burgerpersoneel van Defensie dat een uitkering in verband met leeftijdsontslag, arbeidsonge¬schikt¬heid of overtolligheid ontvangt die eindigt op de leeftijd van 65 jaar en daardoor met een AOW-gat geconfronteerd worden. Zij zullen maandelijks een tegemoetkoming van Defensie ontvangen. Die tegemoetkoming zal bestaan uit het ontbrekende bruto AOW-bedrag, inclusief de inkomensonder¬steuning AOW en de maandelijkse opbouw vakantiegeld. De fiscale consequenties die ontstaan doordat er voor de AOW-leeftijd andere belastingtarieven gelden en er nog AOW premie (op dit moment 17,9%) moet worden betaald over de inkomsten die worden ontvangen, zullen daarbij niet worden gecompenseerd. De regeling gaat in op 1 oktober 2015 en kent een terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. Gewezen defensiemedewerkers die het AOW-gat al achter de rug hebben zullen een eenmalige uitkering ontvangen ter grootte van het aantal maanden dat zij een AOW-gat hebben gehad. Vanaf 1 oktober 2015 wordt de tegemoetkoming maandelijks uitbetaald.

Politiek moet gevolgen dragen
De MARVER heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de bestaande UGM-uitkering voor militairen en andere leeftijdsontslag- arbeidsongeschiktheids- en overtolligheidsuitkeringen die op 65 jarige leeftijd eindigen door zouden moeten lopen tot de nieuwe AOW datum. Daarnaast is de MARVER van mening dat de financiële gevolgen van de oplossing van het AOW-gat gedragen moeten worden door de politiek en niet door het (gewezen) defensiepersoneel zelf. Dat was en is voor de MARVER de enige echt rechtvaardige oplossing voor de door de politiek veroorzaakte problemen. Problemen die zijn veroorzaakt doordat de politiek geen rekening heeft gehouden met de bijzondere positie van de militair en andere defensiemedewerkers bij het ophogen van de AOW leeftijd.

Geen volledige reparatie
In het deelakkoord is afgesproken dat deze compensatie gevonden moet worden binnen het arbeidsvoorwaarden budget van Defensie. Dit betekent dat er minder budget beschikbaar blijft voor overige wensen als alles in de oplossing voor het AOW-gat wordt gestoken. Zolang er geen extra geld bij komt van de politiek voor de arbeidsvoorwaarden van het Defensiepersoneel beperkte dat de mogelijkheden om alle gevolgen van het AOW gat volledig te repareren. Duidelijk is dat de nu afgesproken regeling in de meeste gevallen geen volledige reparatie zal betekenen van de geleden of nog te lijden financiële schade door het AOW-gat.

Nog geen definitieve oplossing
De MARVER heeft zich er daarom in het overleg hard voor gemaakt dat er nu nog geen sprake kan zijn van een definitieve oplossing voor het AOW-gat. Gelukkig waren alle partijen in het overleg het ermee eens dat de zaken die op dit moment lopen, zoals bijvoorbeeld de rechtszaken rond het AOW-gat maar ook het advies van het college van de rechten van de mens, ertoe kunnen leiden dat een andere situatie ontstaat als er uiteindelijk door de centrale raad van beroep een uitspraak wordt gedaan. Maar ook een andere opstelling van de politiek en aanpassingen in de fiscale regels kunnen ervoor zorgen dat de voorlopige regeling moet worden herzien. Verder is in het overleg vastgesteld dat deze voorlopige voorziening deel uitmaakt van het volledige arbeidsvoorwaardenakkoord waarover momenteel wordt onderhandeld. Al deze zaken kunnen ervoor zorgen dat de regeling in de toekomst nog wordt aangepast.

Minimale voorziening
Voor de MARVER is het uitgangspunt dat met deze voorlopige regeling een minimale voorziening als oplossing voor het AOW-gat is neergezet. Een voorziening die als hij wordt omgezet in een definitieve regeling een betere oplossing moet bieden dan datgene wat nu is overeengekomen. De MARVER zal daarom de juridische trajecten die in gang zijn gezet rond het AOW-gat, om onder andere de UGM uitkering en het wachtgeld door te laten lopen tot de AOW leeftijd, onverkort voortzetten.