13 december 2016

VVD en PVDA blokkeren volledige oplossing AOW-gat

De MARVER heeft verontwaardigd gereageerd op het besluit van de regeringspartijen VVD en PvdA om NIET in te stemmen met een oproep vanuit de Tweede Kamer om voldoende extra geld beschikbaar te stellen om het AOW-gat voor militairen volledig te compenseren. MARVER-voorzitter Ton de Zeeuw: ‘Het verwerpen van de motie Knops (CDA)/Van Dijk (SP) is de zoveelste klap in het gezicht van defensiepersoneel. Er rest ons niets anders dan door te gaan met onze inspanningen om het AOW-beleid van dit kabinet door de rechter te laten veroordelen. Voorjaar 2017 zullen we de belangen van onze leden verdedigen bij de Centrale Raad van Beroep – de hoogste rechter in ambtenarenzaken.’

In de verworpen CDA/SP-motie werd de regering verzocht over te gaan tot volledige compensatie van het AOW-gat voor burgers en militairen bij Defensie, te financieren binnen de rijksbegroting en de Kamer hierover uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2017 te informeren. Dat gaat dus niet gebeuren; de coalitie vindt haar eigen voorstel ruim voldoende. Dit betreft het amendement van Harbers (VVD) /Nijboer (PvdA). In dat voorstel wordt jaarlijks 8 miljoen euro vrijgemaakt binnen de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat is veel te weinig om het AOW-gat voor militairen structureel te dichten.

Op dinsdag 6 december meldde minister Minister de Tweede Kamer dat er per 1 januari 2017, met terugwerkende kracht, een oplossing voor het AOW-gat komt (haar brief kunt u onderaan downloaden). Deze oplossing bestaat echter slechts uit het verhogen van de bestaande compensatie tot de netto AOW-uitkering. Het fiscale verlies over het ouderdomspensioen wordt hiermee niet gecompenseerd, waardoor er dus nog steeds sprake blijft van een inkomensachteruitgang op 65-jarige leeftijd. Bovendien biedt de minister niet meer dan de 8 miljoen zoals voorgesteld in het amendement van VVD en PvdA. Verder gaat zij er vanuit dat 24 miljoen euro opnieuw beschikbaar komt via de arbeidsvoorwaarden.Verder gaat ze ervan uit dat 24 miljoen beschikbaar komt via de arbeidsvoorwaarden, wat betekent dat de werkende defensiemedewerkers opnieuw mogen gaan betalen voor het AOW-gat van de gepensioneerden. En dan nog komt ze 62 miljoen tekort om het hele gat te dichten en blijft iedereen met een fors AOW-gat van honderden euro’s per maand zitten.

Voorafgaand aan de stemming vond op het Spuiplein een manifestatie plaats van enkele honderden oud-militairen tegen het AOW-gat. Het was een manifestatie georganiseerd door de groep (oud)-militairen onder de bezielende leiding van Loek van den Heuvel, samen met de AFMP, MARVER, FNV Overheid, VBM, ProDef en BBTV. Het hadden véél meer mensen kunnen zijn, maar er kon op korte termijn slechts een vergunning voor een beperkt aantal mensen worden aangevraagd. Ook enkele Kamerleden kwamen opdagen om zich uit te spreken over het AOW-gat, onder wie Fred Teeven (VVD) en Angelien Eijsink (PvdA). Zij noemden het verzoek om volledige compensatie 'onuitvoerbaar' en 'onrealistisch'. MARVER-voorzitter Ton de Zeeuw hierover: "Beschamend, waar een wil is, is altijd een weg."

Deze slag is weliswaar verloren, maar de strijd gaat door, aldus AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels tijdens de manifestatie op het Spuiplein. 'We hebben natuurlijk nog juridische trajecten lopen, waaronder de zaken in hoger beroep. En in maart zijn er verkiezingen. Het nieuwe kabinet zal niet opnieuw uit de PvdA en de VVD bestaan. We hadden vandaag de hele oppositie aan onze zijde, alle andere politieke partijen vinden dus dat het AOW-gat voor defensiepersoneel structureel moet worden opgelost. Dat kunnen ze niet alleen vandaag vinden, maar moeten ze ook waar gaan maken in een nieuwe kabinetsperiode. Daar gaan wij bij de oppositie op aandringen. De strijd is dus nog lang niet gestreden.'

Een ding is duidelijk: de kwestie roept hevige emoties op bij veteranen. Ruim tachtig oud-militairen hebben in de afgelopen week hun medaille voor langdurige en trouwe dienst opgestuurd naar de Tweede Kamer, als protest tegen pensioenproblemen die nu al jaren aanhouden. Circa twintig van hen stuurden niet alleen dit aandenken terug, maar ook al hun andere onderscheidingen – ook die van missies in gevaarlijke gebieden.

2016-12-06_brief_min_aan_tk_voorziening_aow-gat.docx

Meer over:
BVJ
AOW-gat