Veelgestelde vragen

Filter: ANW (16)
Filter
Wat is de ANW-compensatie?

ANW staat voor Algemene Nabestaandenwet. Op basis van deze wet keert de overheid ANW-uitkeringen uit aan nabestaanden (jonger dan de AOW-leeftijd) die meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn, of kinderen hebben onder de 18 jaar. De ANW-uitkering wordt gekort indien de nabestaande zelf inkomen heeft.

Heel veel nabestaanden ontvangen dus geen of een lagere ANW-uitkering van de overheid. Om dat gat te dichten, was er in het pensioenreglement van het ABP een zogenoemde ANW-compensatie opgenomen. Achtergebleven partners van (oud) defensiemedewerkers die geen of minder ANW-uitkering van de overheid kregen, ontvingen hierdoor van het ABP een ANW-compensatie bovenop het nabestaandenpensioen. Nabestaanden tot 39 jaar ontvingen deze ANW-compensatie maximaal 1 jaar. Oudere nabestaanden tot aan hun AOW-gerechtigde leeftijd (of voorheen 65 jaar). De ANW-compensatie kon oplopen tot zo'n € 11.000 per jaar.

Waarom vervalt de ANW-compensatie?

Vanaf 1 mei 2018 komt de ANW-compensatie in de pensioenregeling van het ABP te vervallen. Dat is het gevolg van een herziening van de volledige ABP-regeling, zowel van de middelloon- als ook de eindloonregeling. Die herziening was nodig omdat het ABP de regeling niet goed meer kon uitvoeren omdat deze te ingewikkeld was geworden en daardoor de kans op fouten bij de uitvoering te groot. Dat gold ook voor de ANW-compensatie. Bovendien bleek het ook door de fiscale regels van politiek Den Haag niet langer mogelijk de ANW-compensatie te handhaven. Bestaande ANW-compensaties blijven wel doorlopen, maar vanaf 1 mei 2018 worden er geen nieuwe meer toegekend tenzij je valt onder de coulanceregeling (zie veel gestelde vraag over de coulanceregeling).

Heeft de MARVER ingestemd met het vervallen van de ANW-compensatie?

Ja, ook de MARVER heeft na lang onderhandelen uiteindelijk ingestemd met de herziening van de pensioenregeling en daarmee ook met de afschaffing van de ANW-compensatie. Samen met de Marechausseevereniging en de Nederlandse Politiebond hebben wij wel de voorwaarde gesteld dat er een financieel vangnet zou komen voor de gedupeerden van het wegvallen van de ANW-compensatie. Binnen de Pensioenkamer is een ABP-coulanceregeling afgesproken. Voor (oud) defensiemedewerkers die niet onder die coulanceregeling vallen, zijn er in het overleg met de Minister afspraken gemaakt over een semi collectieve verzekering bij Loyalis.

Wat houdt de coulanceregeling van het ABP precies in?

De onderhandelaars in de Pensioenkamer (werkgevers, bonden, ABP) hebben een coulanceregeling afgesproken om te voorkomen dat het wegvallen van de ANW-compensatie tot schrijnende situaties leidt. De regeling betreft de ABP-deelnemers die vóór 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor niet aanvullend kunnen verzekeren om het ANW-gat te dichten. Besloten is dat hun nabestaanden ook na het vervallen van de ANW-compensatie vanaf 1 mei 2018 recht houden op deze aanvullende uitkering volgens de oude pensioenregeling. Het maakt in dit geval niet uit of je je wel of niet kunt bijverzekeren via de werkgever.

Onder de coulanceregeling vallen ook ABP-deelnemers die zich nergens kunnen bijverzekeren vanwege hun leeftijd of vanwege arbeidsongeschiktheid en ABP-deelnemers die zich alleen kunnen bijverzekeren voor een premie die minimaal twee keer de basispremie bedraagt. Ze komen niet in aanmerking als ze ook gebruik kunnen maken van een collectieve verzekering die via hun werkgever wordt aangeboden - zoals bij defensie het geval is.

Ik val niet onder de coulanceregeling. Wat blijft er dan over voor mijn nabestaande?

Als je bent getrouwd (of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan) vóór je 65 jarige leeftijd dan heeft je nabestaande recht op nabestaandenpensioen (NP). Onder nabestaande vallen ook kinderen tot 25 jaar die thuiswonend zijn.

De hoogte van het NP is afhankelijk van veel factoren. Zoals bijvoorbeeld je leeftijd op het moment van overlijden, of je nog pensioen opbouwt, of je eerder getrouwd bent geweest. Ook is er een verschil in opbouw tussen het NP voor militairen en voor burgermedewerkers. Wil je de exacte hoogte van het NP weten? Kijk dit dan na in MijnABP of vraag het op bij het ABP.

Let op:
Heb je al vóór 1996 pensioen opgebouwd bij het ABP, dan bestaat over die pensioenjaren ook nog recht op een aanvulling op het NP. Deze aanvulling is niet zo hoog als de vervallen ANW-compensatie, maar kan toch oplopen tot enkele duizenden euro’s per jaar. Op de site van pensioenfonds ABP vind je daarover meer informatie.

Bij het ABP kun je een overzicht opvragen van de opgebouwde aanspraken tot 1996. Dit kan van belang zijn voor je keuze en de hoogte van een eventuele bijverzekering.

Is het verstandig dat ik me bijverzeker voor het ANW-hiaat?

In de regel kan gezegd worden dat zolang je alleenstaand bent, bijverzekeren waarschijnlijk niet zinvol is. Maar ook als je samenwoont of getrouwd bent, is een aanvullende verzekering niet altijd nodig. Dat hangt namelijk af van meerdere factoren. Hoeveel nabestaandenpensioen (en eventuele aanvulling) krijgt je achterblijvende partner? Wat voor inkomen heeft je partner zelf? In hoeverre verminderen de lasten van je partner na jouw overlijden? Hebben jullie misschien al andere inkomensvoorzieningen getroffen, bv. een overlijdensrisicoverzekering of een voorziening in de hypotheek? Al deze factoren bij elkaar zullen bepalen of een bijverzekering nodig is en voor welk bedrag. Deze vraag zal je dus uiteindelijk zelf moeten beantwoorden en daarvoor is nodig dat je je eigen financiële situatie goed in kaart brengt.

Waarom zou ik voor de Loyalis verzekering moeten kiezen?

De keuze voor een verzekeraar als je je wilt bijverzekeren is helemaal aan jezelf. Je kunt ook kijken of je bij een andere verzekeraar een geschikt alternatief kunt vinden dat beter bij je wensen of financiële mogelijkheden past. Je kunt ook tijdelijk van de Loyalis-aanbieding gebruik maken en later naar een andere verzekering overstappen.

De voordelen van de aanbieding van Loyalis voor actieve militairen, burgermedewerkers en UGM-ers is dat deze naadloos aansluit op de vervaldatum van de ANW-compensatie en je dus doorlopend gedekt bent voor dit risico. Ook wordt iedereen geaccepteerd zonder medische vragen en er is geen uitsluitingsgrond voor oorlogsrisico en molest. Bovendien wordt bij defensiemedewerkers in actieve dienst en UGM-ers de premie ingehouden op het bruto-inkomen, wat een fiscaal voordeeltje oplevert.

Kunnen ook oud-defensiemedewerkers zich bijverzekeren?

Ja, Loyalis biedt verzekeringsmogelijkheden voor alle (oud)defensiemedewerkers. Mensen met een UGM vallen onder dezelfde verzekering als de defensiemedewerkers in actieve dienst. De premie wordt daarbij ingehouden op de bruto UGM-uitkering

Voor gepensioneerden en oud-medewerkers met een uitkering zoals wachtgeld of BWW was dit helaas niet mogelijk. Ook aan hen biedt Loyalis een mogelijkheid om een verzekering af te sluiten, maar zij hebben dus geen fiscaal voordeel. Dat betekent wel dat de eventuele uitkering aan de partner onbelast zal zijn. Daarnaast moet voor deze verzekering wel een medische vragenlijst ingevuld worden. Afhankelijk van dit traject kan er sprake zijn van een premieopslag waardoor de premie hoger wordt.

Kan ik ANW-verzekerd blijven als ik uit dienst ga?

Ja, bij uitdiensttreding biedt Loyalis de verzekering aan waar ook gepensioneerden en oud- medewerkers met een uitkering nu gebruik van kunnen gaan maken. Bij een aansluitende overgang hoeft hiervoor geen medische vragenlijst ingevuld te worden. Wacht je na ontslag een paar maanden? Dan geldt dat er wel een medische vragenlijst ingevuld moet worden. Afhankelijk van de uitkomst van dit traject kan er sprake zijn van een premieopslag.

Hebben eigen inkomsten van de partner invloed op de hoogte van de uitkering van Loyalis?

Nee, bij het uitkeren van een verzekerd bedrag aan ANW-compensatie wordt niet gekeken naar andere inkomsten van de nabestaande.

Geldt de blanco medische acceptatie bij Loyalis voor de verzekering voor actieve militairen, burgermedewerkers en UGM-ers altijd?

Nee, defensiemedewerkers en UGM-ers met een partner kunnen zich alleen de komende drie maanden bij Loyalis aanmelden zonder dat daarbij medische vragen worden gesteld. Na die drie maanden is aanmelden nog steeds mogelijk maar kunnen de verzekeringsvoorwaarden of de hoogte van de premie afhangen van de medische voorgeschiedenis.

Let wel op: voor de blanco medische acceptatie geldt een termijn van drie maanden. Als je interesse hebt in de verzekering is het echter niet verstandig om zo lang te wachten met je aanmelding. De ANW-compensatie van het ABP loopt immers per 1 mei 2018 af en de Loyalis-verzekering gaat alleen in per 1 mei als je je voor 15 juni aanmeldt.

Hoe kan ik gebruikmaken van de coulanceregeling van het ABP?

Om in aanmerking te komen voor de coulanceregeling moeten mogelijke rechthebbenden zich voor 1 mei 2018 bij ABP aanmelden. Een en ander is op de ABP-website in een schema te bekijken. ABP-deelnemers kunnen zich aanmelden voor de coulanceregeling door het insturen van een ingevuld beoordelingsformulier (telefonisch aan te vragen). Bij een beroep op onverzekerbaarheid wegens leeftijd, arbeidsongeschiktheid of te hoge premie dien je de afwijzing van de verzekeringsmaatschappij mee te sturen met het beoordelingsformulier.

Hoelang kan ik gebruik maken van de coulanceregeling van het ABP?

Opmerkelijk genoeg meldt het ABP dat de coulanceregeling maar voor vijf jaar geldt. Kom je dus te overlijden na 1 mei 2023, dan krijgt je achterblijvende partner geen ANW-compensatie. Dat vindt de MARVER onbegrijpelijk en wat ons betreft is daar het laatste woord nog niet over gezegd.

Als ik in een uitzendings- of oorlogsgebied overlijdt, keert de verzekering dan ook uit?

Ja, de verzekering van Loyalis kent geen uitsluitingsgrond voor oorlogsrisico en molest en keert ook in die gevallen uit. Dat betekent dat de verzekering uitkeert bovenop de regelingen die met Defensie voor deze situaties eventueel al zijn afgesproken.

Geldt de blanco medische acceptatie ook als ik later pas een partner krijg of in dienst kom?

Medewerkers die nu nog geen partner hebben, hebben nu geen belang om zich aan te melden bij Loyalis. Zodra je wel een partner krijgt, kun je je alsnog aanmelden bij Loyalis. In dat geval geldt er een blanco medische acceptatie tot drie maanden na het ontstaan van de partnerrelatie. Ook nieuwe defensiemedewerkers krijgen de Loyalis-verzekering aangeboden met een blanco acceptatie tot drie maanden na indiensttreding.

Waarom moet ik een afstandsverklaring insturen als ik niet wil deelnemen aan de ANW-verzekering?

Als organisator van de ANW-verzekering is Defensie wettelijk verplicht om bij de aanbieding van de verzekering ook een standaard-afstandsverklaring te verstrekken. Daarmee kun je de werkgever expliciet laten weten dat je niet wilt meedoen. Dat is nodig omdat op basis van de regelgeving je keuze aantoonbaar moet worden vastgelegd. Hierdoor wordt voorkomen dat iemand zich vergeet aan of af te melden.

Het niet-insturen van de afstandsverklaring heeft geen gevolgen. Je zult dan niet automatisch worden aangemeld voor de verzekering. De verzekering gaat écht pas lopen als je je expliciet hebt aangemeld.

Als je de afstandsverklaring niet instuurt, is Defensie wel verplicht je nog een aantal keren een rappel te sturen. Defensie moet namelijk kunnen aantonen dat zij zich optimaal heeft ingespannen om iedereen te bereiken en te zorgen dat niemand vergeet zich aan of af te melden. Als je vóór 15 juni de afstandsverklaring instuurt, heb je daar geen last van.

Heb je de afstandsverklaring ingestuurd, maar verandert je situatie en wil je je alsnog bijverzekeren? Op basis van artikel 5 van de afstandsovereenkomst kun je altijd terugkomen op je eerdere keuze.