Q&A's cao 2021

Filter: Mobiliteit (22)
Filter
1. Waarom zijn er in deze cao afspraken gemaakt over aanpassingen van de tegemoetkoming voor WWV)?

Los van de vraag of het noodzakelijk is om op dit moment iets aan de WWV-regeling te doen, waren daar twee redenen voor. De eerste is het feit dat door corona veel meer mensen thuis zijn gaan werken. Vanwege een gedoogconstructie van het kabinet ontvangen die nog steeds de volledige forfaitaire tegemoetkoming voor het reizen van de woning naar de werkplek. Daardoor is er een oneerlijke verdeling van het beschikbare geld voor de tegemoetkoming in de reiskosten ontstaan ten opzichte van mensen die nog wel 4 of 5 dagen moeten reizen. De tweede reden is dat Defensie door de Belastingdienst is aangesproken op de wijze waarop de WWV-regeling door de werkgever wordt uitgevoerd. Defensie wilde daarom in ieder geval een afspraak over de WWV-regeling in deze cao opnemen.

2. Waarom is er sprake van een oneerlijke verdeling van het beschikbare geld als mensen veel thuiswerken?

Momenteel wordt er geen onderscheid gemaakt in het aantal dagen dat er met eigen vervoer gereisd wordt voor de hoogte van de tegemoetkoming in de reiskosten die iemand ontvangt. Iemand die 70 kilometer enkele reis naar de werkplek reist en dat 1 dag in de week doet, ontvangt daarvoor een bedrag van 64 cent per kilometer, terwijl iemand die 5 dagen in de week reist daarvoor een bedrag van 13 cent per kilometer ontvangt. Door uit te gaan van een tabelvergoeding op basis van het aantal reisdagen tegen een vast bedrag per kilometer wordt het geld dat voor deze regeling beschikbaar is eerlijker over de Defensiemedewerkers verdeeld.

3. Defensie is door de Belastingdienst aangesproken op de uitvoering van de WW- regeling. Wat betekent dat precies?

Defensie is er door de Belastingdienst op aangesproken dat zij bedragen aan een deel van het Defensiepersoneel uitbetaalt die hoger zijn dan het fiscale maximum van 19 cent per kilometer (zie ook het rekenvoorbeeld bij vraag 2). Defensie draagt daar momenteel geen belasting over af aan de fiscus. Vanwege de gedoogperiode door Corona heeft Defensie van de fiscus nog tijd gekregen om dit op orde te brengen. Die gedoogperiode is een aantal keren door het kabinet verlengd, maar eindigt in ieder geval op 1 januari 2022. Als er niets wordt gedaan, zal er voortaan belasting over de teveel betaalde tegemoetkomingen moeten worden betaald.

4. Wat is het gevolg als er niets wordt gedaan en Defensie de huidige regeling handhaaft?

Op zich kan Defensie dit doen want ook de huidige regeling kan fiscaal juist worden uitgevoerd. Er zit namelijk geen grens aan het bedrag dat een werkgever aan zijn medewerkers mag betalen. Er zal dan vanaf 1 januari 2022 alleen wel door Defensie belasting moeten worden afgedragen als er fiscaal gezien een te hoge tegemoetkoming aan medewerkers wordt betaald. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn als iemand in de huidige regeling 1 of dagen reist en bijvoorbeeld 3 of 4 dagen thuiswerkt, maar wel een tabel tegemoetkoming ontvangt voor 5 of 4 dagen reizen.

5. Op welke manier gaat Defensie vanaf 1 januari 2022 belasting betalen als de huidige regeling wordt gehandhaafd?

Het betalen van de verschuldigde belasting kan op twee manieren. De werkgever neemt de belasting zelf voor haar rekening. De individuele medewerker merkt daar dan zelf niets van. Er kan echter ook voor worden gekozen om de rekening neer te leggen bij de individuele Defensiemedewerkers zelf. De mensen die het betreft zouden dan een lagere tegemoetkoming in de reiskosten gaan ontvangen dan nu het geval is. Die kan dan overigens nog steeds hoger zijn dan 19 cent per kilometer. Op welke manier Defensie dit gaat doen als er geen CAO komt is niet bekend. Hoe dan ook gaat er in beide gevallen veel arbeidsvoorwaardengeld naar de belastingdienst.

6. Heeft een aanpassing (verhoging) van de tabel bedragen gevolgen voor mijn mogelijkheden om uit te ruilen via het cafetariamodel?

U kunt ook bij een tabelbedrag van 16, 5 of 17,5 cent per kilometer nog steeds uitruilen via het cafetariamodel omdat u minder tegemoetkoming ontvangt dan het fiscale maximum van 19 cent per kilometer. Dat wordt door de herverdeling die in het nieuwe model zit voor veel medewerkers wel een lager bedrag dan bij de huidige tabelbedragen omdat dit nu via de WWV tegemoetkoming voor een deel al wordt ontvangen. Voor de mensen die meer dan het fiscaal maximum bedrag van 19 cent per kilometer ontvangen kan er niet worden uitgeruild. Maar dat is nu ook al het geval.

7. Is alles uitruilen via het cafetariamodel niet veel gunstiger dan arbeidvoorwaardengeld stoppen in de WWV regeling?

Alles uitruilen via het cafetariamodel lijkt gunstig omdat de belastingdienst dan meebetaalt aan de tegemoetkoming voor WWV. Als u gebruik maakt van de Regeling Cafetariamodel Defensie, dan verlaagt u uw belastbaar loon. U gaat daardoor minder inkomstenbelasting betalen. Dat is ook voor Defensie voordeliger omdat de werkgever dan minder werkgeverslasten hoeft te betalen. Daar zitten echter de nodige nadelen en risico’s aan:

- U krijgt niet het maximaal fiscale bedrag van 19 cent per kilometer van de fiscus uitgekeerd, maar alleen een deel daarvan. Hoeveel dat is, is afhankelijk van de belastingschaal die voor u van toepassing is.
- Het bedrag van dit belastbaar loon (uw toetsingsinkomen) en uw persoonlijke situatie bepalen of u recht heeft op inkomensafhankelijke toeslagen. Denk hierbij aan de huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of toeslagen voor studiefinanciering.
- Als een medewerker weggaat of ontslagen wordt bij Defensie kan gebruik maken van het cafetariamodel, afhankelijk van de persoonlijke situatie van de medewerker, negatieve gevolgen hebben voor de hoogte van de aansluitende ziektewet uitkering, WW/BWW uitkering of WAO/WIA uitkering.

Om deze effecten te voorkomen zou een medewerker af moeten zien van gebruik van het cafetariamodel met als gevolg dat deze medewerker als alles via uitruil verloopt geen tegemoetkoming voor WWV heeft.

8. Waarom houden we de forfaitaire tabellen en gaan we niet gewoon naar 19 cent per kilometer?

In de toekomst willen Defensie en de bonden naar een ander systeem dat rekening houdt met daadwerkelijk gereisde kilometers en daadwerkelijke kosten. De stap naar 19 cent per kilometer voor daadwerkelijk gereisde kilometers heeft een aantal effecten. De tegemoetkoming in de reiskosten zou dan namelijk ieder maand anders kunnen zijn. Als je in een maand niet reist, zou de tegemoetkoming dan een bedrag van nul euro zijn. Momenteel krijg je de vaste tegemoetkoming WWV nog doorbetaald als je bijvoorbeeld ziek wordt of op oefening bent. Dat blijft ook straks nog zo als deze wijzigingen doorgaan. Voor veel Defensie medewerkers zou een maandelijks wisselende tegemoetkoming financiele problemen kunnen opleveren, vooral voor medewerkers met een wat lager salaris. Voordat die stap kan worden gemaakt zijn er dus eerst nog andere maatregelen nodig, zoals bijvoorbeeld het invoeren van het nieuwe bezoldigingstelsel dat in de vorige CAO is afgesproken.

9. Gaat het maximum van 94 kilometer nu ook uit de tabellen?

De huidige 94 kilometer grens blijft in de tabellen E en N (normale reissituaties) gehandhaafd. Wel lopen de bedragen straks vanaf 80 kilometer verder op tot het maximum van 94 kilometer, terwijl die in het huidige systeem vanaf 80 kilometer gelijk blijven. In de tabellen P en Q is die grens niet opgenomen.

10. Moet ik nu mijn reisdagen en kilometers gaan bijhouden?

Nee, er blijft een tabel tegemoetkoming in stand die gebaseerd wordt op je gebruikelijke reiskilometers en datgene wat als gebruikelijk werkpatroon is opgenomen in je werkrooster. Wijzigingen in dat rooster als het gaat om thuiswerken of werken op de werkplek zijn alleen mogelijk als je die zelf aanvraagt en door je commandant worden goedgekeurd. Je kan straks maximaal 1 keer per kalendermaand een verzoek voor wijziging van je werkrooster aan je commandant doen.

11. Als ik onverwachts een extra dag naar het werk moet, verandert dat mijn tegemoetkoming WWV?

Nee, er is straks nog steeds sprake van een forfaitaire tegemoetkoming op basis van vastgestelde tabelbedragen. Je tegemoetkoming gaat dus niet dagelijks wijzigen. Zie ook het antwoord bij vraag 7.

12. Ik reis gemiddeld vier of vijf dagen in de week naar mijn werkplek. Wat betekent dit voor mijn maandelijkse tegemoetkoming?

Voortaan krijg je dan een tegemoetkoming die gebaseerd is op de nieuwe tabellen gebaseerd op 16,5 cent per kilometer of 17,5 cent per kilometer als je werkt op een plaats die is aangewezen als niet of moeilijk met openbaar vervoer bereikbaar. Die tegemoetkoming zal bij vier of vijf dagen reizen hoger zijn dan in de huidige tabellen het geval is.

13. Ik reis gemiddeld drie of minder dagen in de week naar mijn werkplek. Wat betekent dit voor mijn maandelijkse tegemoetkoming?

Als je fulltime werkt en drie dagen of minder naar je werkplek reist, zal de maandelijkse tegemoetkoming voor WWV voor jou lager uitvallen dan met de huidige tabel bedragen. Voor de thuiswerkdagen ga je wel een thuiswerkvergoeding ontvangen (zie vraag 18 en volgende).

14. Ik ben sinds corona deels thuis gaan werken, maar ontvang nog steeds de volledige tegemoetkoming WWV. Wanneer verandert dat?

Het kabinet heeft door de coronacrisis een gedoog periode ingesteld. Ondanks dat werknemers meer thuiswerken, mogen werkgevers daardoor nog steeds de volledige forfaitaire tegemoetkoming in de reiskosten aan die werknemers uitbetalen. Zonder dat dit fiscale consequenties heeft als er daardoor meer dan 19 cent per kilometer wordt uitbetaald. Die gedoogtermijn is in 2021 een aantal malen verlengd. In de Prinsjesdagplannen voor 2022 is opgenomen dat die gedoogperiode op 1 januari 2022 stopt. De Belastingdienst staat vanaf dat moment niet meer toe dat Defensie zonder fiscale gevolgen een tegemoetkoming WWV verstrekt als de tegemoetkoming hoger is dan omgerekend 19 cent per kilometer.

15. Waarom is er een verschil tussen wel/niet met het OV bereikbare plaatsen?

Voor medewerkers die op een niet of minder goed met het openbaar vervoer bereikbare plaats hun werkplek hebben, is er geen andere mogelijkheid dan met eigen vervoer naar het werk te reizen. Er is voor die mensen dus geen keuze mogelijkheid. Reizen met openbaar vervoer is door de beschikbare reiskosten voorzieningen (OV-card) voor medewerkers goedkoper dan reizen met eigen vervoer. Omdat die keuze mogelijkheid op bepaalde locaties ontbreekt, is in een eerdere cao al afgesproken om voor die situaties een hogere kilometer bedrag te gebruiken bij het berekenen van de tegemoetkoming WWV. Het geven van een hogere kilometer vergoeding voor deze situaties wordt voorlopig nog in stand gehouden.

16. Mijn reisafstand is 9 km. Krijg ik nu ook een tegemoetkoming WWV?

Nee, je ontvangt pas een tegemoetkoming in de kosten voor WWV vanaf 11 kilometer enkele reis.

17. Ik reis met het OV. Hoef ik nu geen eigen bijdrage meer te betalen?

De afspraken met betrekking tot het openbaar vervoer blijven ongewijzigd. Dat geldt dus ook voor de eigen bijdrage die moet worden betaald.

18. Moet ik voor de thuiswerkvergoeding mijn thuiswerkuren/dagen gaan bijhouden?

Nee, er is afgesproken dat er gewerkt wordt met een systeem dat uitgaat van je gebruikelijk werkpatroon dat is opgenomen in je werkrooster. Als het gaat om thuiswerken zijn wijzigingen in dat rooster alleen mogelijk als je die zelf aanvraagt en die aanvraag door je commandant wordt goedgekeurd. Je kan straks maximaal één keer per kalendermaand een verzoek voor wijziging van je werkrooster aan je commandant doen.

19. En als ik nu eens onverwachts op een andere dag thuis aan het werk moet, verandert dan mijn thuiswerkvergoeding?

Nee, er is niet afgesproken om naar een systeem van vergoeding achteraf te gaan van de dagen die je daadwerkelijk thuis werkt. Zie ook het antwoord op vraag 15.

21. Hoe geef ik me op voor zo’n leasefiets?

De afspraken over de pilot met de leasefiets moeten nog nader worden uitgewerkt. Zodra daar meer over bekend is zullen defensiemedewerkers die mee kunnen en willen doen aan die pilot daarover worden geïnformeerd. Omdat het een pilot betreft, kunnen dus niet alle defensiemedewerkers straks al gebruik maken van een leasefiets.

22. Als ik ga reizen met de leasefiets, verlies ik dan mijn tegemoetkoming WWV?

De voorwaarden waaronder de pilot moet gaan plaatsvinden moeten nog nader worden uitgewerkt. Hoe dat er precies gaat uitzien, is nog niet bekend. Medewerkers die aan de pilot mee kunnen en willen doen, zullen worden geïnformeerd zodra de voorwaarden voor deelname aan de pilot bekend zijn.

20. Ik ben binnenslaper. Waarom verandert mijn tegemoetkoming WWV niet?

Medewerkers die niet dagelijks reizen ontvangen omgerekend een tegemoetkoming WWV die vaak hoger is dan het fiscaal maximale bedrag. Afgesproken is dat de werkgever de belasting over de tegemoetkoming die hoger is dan 19 cent per kilometer zal betalen aan de fiscus. Daardoor verandert er voor mensen die binnenslaper zijn niets aan de tegemoetkoming die zij ontvangen.